Hart­voor de­zaak

Muscle & Fitness - - Inspiratie - DOOR ADAM BIBLE

Een man met een hart­pro­bleem kan meer hart voor de zaak heb­ben dan wie dan ook.

ANDREWJONES is be­zig zijn li­chaam weer op te bou­wen na­dat zijn hart hem bij­na in de steek had ge­la­ten.

“Ik had moei­te met adem­ha­len”, ver­telt Jo­nes over een trai­ningsloop in 2012. “Ik leek ge­woon even tij­de­lijk bui­ten adem te zijn.”

Even bui­ten adem zijn is een nor­ma­le zaak voor de mees­te men­sen, maar dit was niet nor­maal voor Jo­nes, foot­ball-spe­ler en at­leet voor zijn high school team in Far­ming­ton, Con­nec­ti­cut. Hij be­gon daar als run­ning back, liep wed­strij­den op de 100, 200 en 400 me­ter, en was een be­lang­rij­ke scha­kel bij de es­ta­fet­te­loop. Plus dat hij ook nog eens fa­na­tiek met bo­dy­buil­ding be­zig was. Maar op die voor hem his­to­ri­sche dag, tij­dens het hard­lo­pen, wist de 22-ja­ri­ge Jo­nes dat er iets mis was met zijn li­chaam. De vol­gen­de twee jaar bleef hij nog in­ten­sief aan bo­dy­buil­ding doen, en toen wer­den de symp­to­men er­ger.

“Ik voel­de me op een avond echt niet goed”, zegt Jo­nes. “Ik had een koud koort­sig ge­voel, kort­a­de­mig­heid – al­le­maal symp­to­men van de griep.”

Na­dat hij zijn dok­ter had ge­beld, werd hij 24 uur aan een hart­mo­ni­tor ge­legd. Daar­uit kwam de dia­gno­se myo­car­di­tis, een ont­ste­king van de mid­del­ste laag van de hart­wand. Hij was toch nog met ge­wich­ten aan het trai­nen om wed­strijd­bo­dy­buil­der te wor­den, maar on­der­tus­sen werd zijn hart zwak­ker en zwak­ker.

“On­der­tus­sen was ik in twee da­gen 3 kg zwaar­der ge­wor­den”, her­in­nert hij zich. “Mijn hart was echt te­gen hart­fa­len aan.”

Man van staal

Art­sen im­plan­teer­den bij And­rew Jo­nes een hart­pomp om hem in le­ven te hou­den ter­wijl hij wacht op een do­nor­hart.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.