… DIE JE NIET WIST OVER Tes­tos­te­ron

Muscle & Fitness - - 10 Dingen… -

hor­moon dat voor­na­me­lijk wordt ge­pro­du­ceerd in de tes­ti­kels en het ge­slachts­hor­moon re­gu­leert zo’n beet­je al­les van baard­groei, li­bi­do, sper­ma­pro­duc­tie en spier­mas­sa tot bot­dicht­heid, vet­dis­tri­bu­tie en de aan­maak van ro­de bloed­cel­len. Een nor­ma­le pro­duc­tie voor man­nen is on­ge­veer 300 tot 1000 na­no­gram per de­ci­li­ter.

aan­ge­toond dat het tes­tos­teron­ni­veau bij man­nen om­hoog gaat bij het op­staan ’s och­tends of wan­neer er tij­dens sport een over­win­ning wordt be­haald. Uit een stu­die kwam naar vo­ren dat het kij­ken naar por­no een stij­ging van de tes­tos­te­ron­spie­gel met 35% tot ge­volg had.

zijn, heb­ben een ho­ger tes­tos­teron­ni­veau dan zo­wel ve­ge­ta­ri­ërs als vlees­eters. zijn on­der an­de­re stem­mings­wis­se­lin­gen, af­na­me van bot­dicht­heid of spier­mas­sa, ver­ho­ging li­chaams­vet­per­cen­ta­ge, haar­ver­lies, ver­laagd li­bi­do, de­pres­sie, prik­kel­baar­heid, ver­moeid­heid, voor­tij­di­ge ver­ou­de­ring, en pro­ble­men met con­cen­tre­ren.

kun­nen een laag tes­tos­teron­ni­veau heb­ben, voor­al als er scha­de is op­ge­lo­pen aan de tes­ti­kels of hy­po­fy­se. Over­ge­wicht, slaap­ap­neu en dia­be­tes ty­pe 2 wor­den al­le­maal in ver­band ge­bracht met een la­ge tes­tos­ter­on­pro­duc­tie.

kan hel­pen om meer ener­gie, een ho­ger li­bi­do en een be­ter hu­meur te krij­gen. Maar een on­der­zoek ge­pu­bli­ceerd in BJU In­ter­na­ti­o­nal heeft aan­ge­toond dat je be­ter je na­tuur­lij­ke tes­tos­teron­ni­veau kan op­krik­ken met kracht­trai­ning, goe­de voeding, meer be­we­ging en het om­laag bren­gen van je li­chaams­vet, dan met ora­le ana­bo­le mid­de­len.

tes­tos­ter­on­the­ra­pie da­teert van 1849 toen Ar­nold Ber­t­hold, een Duit­se di­rec­teur van een die­ren­tuin, op­merk­te dat ge­cas­treer­de ha­nen stop­ten met kraai­en, vech­ten en hun ha­ne­kam niet wil­de groei­en. De­ze ver­schijn­se­len ver­dwe­nen wan­neer de tes­ti­kels weer te­rug ge­plaatst wer­den.

in­jec­teer­de de 72-ja­ri­ge arts/ fy­si­o­loog Char­les-edu­ard Brown-se­quard zich­zelf met tes­ti­cu­lai­re ex­trac­ten van ca­via’s en hon­den. Hij be­weer­de dat hij zijn ‘ou­de krach­ten’ weer te­rug kreeg en dat zijn le­de­ma­ten ‘dui­de­lijk aan spier­mas­sa’ won­nen. Raad eens wie van de drie het laag­ste tes­tos­teron­ni­veau zou moe­ten heb­ben?

is een ver­min­de­ring of het ont­bre­ken van tes­tos­ter­on­pro­duc­tie of an­de­re pro­duc­tie van de ge­slachts­klie­ren. Tes­tos­ter­on­the­ra­pie vult het ver­min­der­de of ont­bre­ken­de ge­slachts­hor­moon aan met syn­the­ti­sche tes­tos­te­ron. Bij mo­ge­lij­ke la­ge tes­tos­ter­on­pro­duc­tie kun je de huis­arts vra­gen je to­ta­le, vrije en bi­o­lo­gisch be­schik­ba­re tes­tos­ter­on­peil te tes­ten.

lijkt er op te wij­zen dat ver­lief­de man­nen een la­ger tes­tos­teron­ni­veau heb­ben en dat vrou­wen die het­zelf­de voe­len voor hun part­ner juist een ho­ger tes­tos­ter­on­peil heb­ben. Vrou­wen met een ho­ger tes­tos­teron­ni­veau heb­ben be­te­re sek­su­e­le er­va­rin­gen.

T-RIO

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.