Om­hoog met­die­kont

Muscle & Fitness - - Direct Spieren - DOOR AND­REW GUTMAN

Ge­bruik plank­oe­fe­nin­gen met een piek om­hoog om je romp­kracht en de sta­bi­li­teit van je wer­vel­ko­lom te ver­be­te­ren.

DOORVANEEN sta­ti­o­nai­re plank­po­si­tie naar een piek­po­si­tie (pi­ke) te ko­men dwing je je li­chaam zich aan nieu­we ei­sen aan te pas­sen. Door je buik­spie­ren en je bil­spie­ren aan­ge­span­nen te hou­den tij­dens de he­le oe­fe­ning, bouw je een romp­kracht die je zal hel­pen om zwa­re ba­sis­oe­fe­nin­gen zo­als de squat en de dead­lift be­ter uit te voe­ren. Ook je wer­vel­ko­lom, on­der­rug, en heu­pen wor­den mo­bie­ler en sta­bie­ler. Doe dit aan het eind van je trai­ning zo­dat je je­zelf niet voor­tij­dig uit­put.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.