TRAIN ALS ROCKY BALBOA

Muscle & Fitness - - Rocky @40 -

uit­groei­de tot nood­za­ke­lijk­heid in de be­gin­da­gen van het boksen.

“Als je te­rug­gaat naar 1890 en dan ver­der gaat naar 1970 had­den veel van die man­nen ge­woon een zwa­re baan,” zegt For­tu­ne, die ooit eens te­gen zwaar­ge­wicht kam­pi­oen Len­nox Le­wis vocht. “Je had een baan. Die man­nen de­den zwaar werk, slo­pen of met ste­nen sjou­wen. En dan gin­gen ze ’s avonds boksen. Dat werk leg­de een fun­da­ment aan ba­sis­kracht. Je had niet zo­iets als eerst gaan hard­lo­pen, dan naar huis gaan en dan la­ter nog eens even naar de sport­school gaan om te trai­nen. Daar was ge­woon geen geld voor in het boksen.”

In Rocky zag je ver­schil­len­de ac­ti­vi­tei­ten die For­tu­ne als es­sen­ti­eel be­schouwt voor de ont­wik­ke­ling van de soort oer­mens­fy­siek die Stal­lo­ne pre­sen­teert in de film.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.