OPMARSKRACHTEN ONSTUITBAAR

Muscle & Fitness - - Harry’s Redactioneel -

Als het S.A.P. Week­end (pa­gi­na 84) iets dui­de­lijk maak­te, is het toch wel dat de kracht- en fy­siek sport aan een on­stuit­ba­re op­mars be­zig is. Ruim 8000 be­zoe­kers be­volk­ten het Con­gres­cen­trum Ko­nings­hof en ge­no­ten van een breed aan­bod. De in­ter­na­ti­o­na­le Ca­listhe­nics Cup trok zo­veel pu­bliek dat de or­ga­ni­sa­tie nu al heeft be­slo­ten de­ze men­sen vol­gend jaar meer ruim­te te bie­den en de bo­dy­buil­ding lief­heb­bers za­gen dat de­ze Ca­listhe­nics men­sen een fy­sie­ke ont­wik­ke­ling kon­den la­ten zien die vaak am­per on­der doet voor die van de be­gin­nen­de bo­dy­buil­ders. Bij de Njoya Le­a­gue het­zelf­de ver­haal, bo­men bom­vol en be­won­de­rens­waar­di­ge fy­sie­ken. Dat be­te­kent dat de dis­ci­pli­nes steeds meer raak­vlak­ken krij­gen en dat maakt het ex­tra mooi al­les on­der een dak te heb­ben. Op het ge­bied van voe­ding en sup­ple­men­ten zie je steeds meer over­een­glu­ta­mi­ne, kom­sten. De Po­wer­lif­ters zit­ten nu ook aan de cre­a­ti­ne, whey, BCAA’S en ja zelfs de Sterk­ste Man­nen gaan er lang­zaam in ge­lo­ven. Het leu­ke van het S.A.P. Week­end is ook dat de spor­ters van de ver­schil­len­de dis­ci­pli­nes el­kaar le­ren ken­nen, naar el­kaar gaan kij­ken, re­spect heb­ben voor el­kaars sport en zo wordt de kracht- en fy­siek sport een ge­heel, sa­men groot ge­noeg om se­ri­eus ge­no­men te wor­den door bui­ten­staan­ders maar ook pers. Een jour­na­list die kwam kij­ken voor het Po­wer­lif­ten ver­tel­de me zijn ogen te heb­ben uit­ge­ke­ken en er bij de re­dac­tie op aan zal gaan drin­gen vol­gend jaar ge­woon het eve­ne­ment als ge­heel te gaan ver­slaan, een ken­nis die kwam kij­ken naar ie­mand die aan het bo­dy­buil­ding mee­deed, plaatste een film­pje van de Ca­listhe­nics Cup op haar fa­ce­book en be­ken­de erg on­der de in­druk te zijn. En als we met zijn al­len die een­heid kun­nen uit­dra­gen en sa­men op kun­nen trek­ken, kun­nen er nog he­le mooie din­gen gaan ge­beu­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.