Kil­ler­in­stinct

Muscle & Fitness - - Sterrenkracht - DOOR CHRIS LEE

Voor Char­lie We­ber uit de se­rie How to Get Away with Mur­der is scho­ne voe­ding min­stens zo be­lang­rijk als buf­fe­len in de sport­school.

CHARLIEWEBER heeft in zijn car­ri­è­re al heel wat din­gen mee­ge­maakt, van naakt po­se­ren op de rug van een oli­fant tot in de huid krui­pen van een van moord ver­dach­te, en dat voor ie­mand die wel zijn borst maar niet zijn baard scheert.

Hoe­wel zijn rol­len be­hoor­lijk di­vers wa­ren voor­dat hij een vas­te fi­guur werd in de af­ge­lo­pen drie sei­zoe­nen van HBO’S top­se­rie How to Get Away with Mur­der, is één ding con­stant ge­ble­ven in zijn he­le car­ri­è­re: de sport­school.

“Kracht­trai­ning is al­tijd een on­der­deel van mijn le­ven ge­weest”, zegt We­ber, die al­tijd aan sport deed, waar­on­der foot­ball en hard­lo­pen. Het fit­nessdoel voor de­ze 76 kg slan­ke rak­ker van 1,80 m is om ‘strak en sym­me­trisch te blij­ven’ en dat met een no-non­sen­se voe­dings­be­leid en een con­sis­tent trai­nings­pro­gram­ma.

“Kop­te­le­foon op, door­gaan van de ene oe­fe­ning naar de an­de­re, acht tot 12 her­ha­lin­gen, 30 se­con­den rust tus­sen de sets. Ik maak geen praat­jes on­der­tus­sen. Zo train ik. Ik houd er­van om met vol­le aan­dacht te trai­nen. Ik wil die vorm­vast­heid op peil hou­den”, laat hij we­ten.

De work-outs van We­ber du­ren on­ge­veer een uur of een uur en 20 mi­nu­ten als hij er ook nog car­dio bij doet. In het week­end neemt hij zijn rust, maar als hij nog laat met

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.