Al­leen de ster­ken

Muscle & Fitness - - Arnold Classic - DOOR STE­VE DOWNS

De Ar­nold Strong­man Clas­sic com­bi­neert ou­der­wet­se kracht­toe­ren met de hui­di­ge su­per­ster­ke lif­ters.

De Ar­nold Strong­man Clas­sic (ASC) werd voor het eerst ge­hou­den in 2002 en is ge­ïn­spi­reerd op de ou­der­wet­se ster­ke man­nen uit het cir­cus. Dan heb­ben we het over Louis Cyr en Arthur Saxin uit de la­te 19e eeuw, be­gin 20e eeuw. De ASC heeft als on­der­de­len de Au­stri­an Oak front press met een ver­zwaar­de boom­stam van 200 kg, de een­ar­mi­ge press bo­ven het hoofd met de Louis Cyr dumb­bell van 135 kg, en een deadlift van 450 plus kg. Ver­der wor­den ook Pro Wo­men en Ama­teur Men/ Wo­men’s on­der­de­len in di­ver­se dis­ci­pli­nes ge­hou­den.

El­ke lif­ter krijgt drie in ge­wicht op­lo­pen­de po­gin­gen in de deadlift. Voor de Au­stri­an Oak lift en de Louis Cyr push press, krij­gen de lif­ters één po­ging her­ha­lin­gen te ma­ken met een zwaar ge­wicht en wie dat niet lukt pro­beert dan her­ha­lin­gen te ma­ken met een lich­ter ge­wicht. Het Ba­le To­te juk heeft twee ron­des uit­lo­pend op een ge­wicht van 693 kg, ter­wijl er bij de Tim­ber Car­ry met 495 kg in 30 se­con­den zo­ver mo­ge­lijk ge­wan­deld moet wor­den. De­ze on­der­de­len wor­den over het ver­loop van drie da­gen ge­daan.

Met een be­zoe­kers­aan­tal van 100.000 men­sen over het ge­he­le week­end, draait de Ar­nold Strong­man Clas­sic puur om het til­len van lood­zwa­re ge­wich­ten, dit in te­gen­stel­ling tot uit­hou­dings­ver­mo­gen en kracht, zo­als die ook een be­lang­rij­ke rol spe­len bij De Sterk­ste Man ter We­reld. De­ze enor­me bon­ken in ac­tie zien, waar­on­der Haft­hor Björns­son (2.03 m en 190 kg) uit Ga­me of Thro­nes, met gru­we­lijk zwa­re ge­wich­ten gaat nooit ver­ve­len. Slechts zes man­nen heb­ben ge­won­nen, waar­on­der WWE’S Mark Hen­ry en Sterk­ste Man ter We­reld Zy­dru­nas Sa­vick­as (acht over­win­nin­gen). De ASC heeft te­vens het spek­ta­kel Ro­gue Re­cord Brea­kers, waar­bij kracht­spor­ters kracht­toe­ren pro­be­ren uit te ha­len die in het Guin­ness World Re­cords kun­nen ko­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.