Team­werk

Muscle & Fitness - - Lichaamsgewicht -

Dwing je li­chaam als een­heid te wer­ken om je kracht en li­chaams­be­wust­zijn te ver­ster­ken.

WATHETIS

Een Trx-cir­cuit dat je bo­ven- en on­der­li­chaam over ver­schil­len­de be­we­gings­vlak­ken traint. Al­les wat je no­dig hebt is ge­woon een rek­band met hand­vat­ten die je aan iets ste­vigs kunt be­ves­ti­gen, zo­als een deur bij­voor­beeld. Doe tus­sen de oe­fe­nin­gen door 1 mi­nuut ac­tief her­stel, in de vorm van oe­fe­nin­gen als jum­ping jacks of high knees om de hart­slag hoog te hou­den. WAAROMHETWERKT

Het trai­nen van meer­de­re be­we­gings­vlak­ken te­ge­lij­ker­tijd kan je romp­kracht ver­ster­ken, spier­mas­sa op­bou­wen en je at­le­tisch ver­mo­gen ver­der ont­wik­ke­len. Daar­naast zorg je er­voor dat je spie­ren op har­mo­ni­eu­ze wij­ze sa­men­wer­ken. De func­ti­o­ne­le kracht die je zo ont­wik­kelt kan ook in het kracht­honk wor­den in­ge­zet, want een ster­ke romp, sta­bi­li­teit en li­chaams­be­wust­zijn zijn van groot be­lang bij al­le sport­ac­ti­vi­tei­ten die je on­der­neemt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.