Voor een prik­je

Muscle & Fitness - - Beoordeel Mijn Herstel - DOOR ADAM BIBLE

Acu­punc­tuur is een eeu­wen­ou­de tech­niek die kracht­spor­ters kan hel­pen om trai­nings­bles­su­res te be­han­de­len.

Ken­ne­lijk kan ge­prikt wor­den met he­le klei­ne naald­jes hel­pen je spier­her­stel te be­vor­de­ren, en de prak­tijk is be­hoor­lijk po­pu­lair aan het wor­den. De­ze Chi­ne­se tech­niek van het aan­bren­gen van klei­ne naald­jes op ver­schil­len­de plaat­sen in de huid die cor­res­pon­de­ren met be­paal­de pun­ten van het li­chaam zou spierske­let­bles­su­res, on­vrucht­baar­heid, adem­ha­lings­moei­lijk­he­den, mi­grai­ne, neu­ro­lo­gi­sche pro­ble­men, al­ler­gie­ën, huid­pro­ble­men en de ge­wo­ne ver­koud­heid kun­nen be­han­de­len. We­ten­schap­pers pro­be­ren nog steeds te ach­ter­ha­len hoe acu­punc­tuur werkt. Als het gaat om sport­bles­su­res, blijkt in ie­der ge­val uit een aan­tal stu­dies dat acu­punc­tuur de hoe­veel­heid ont­ste­kings­be­vor­de­ren­de stof­fen kan be­per­ken en de bloed­toe­voer naar het ge­bles­seer­de ge­bied kan ver­be­te­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.