MEER OVER

Muscle & Fitness - - Beoordeel Mijn Herstel -

OOR­SPRONG “Acu­punc­tuur als he­len­de prak­tijk ver­scheen on­ge­veer 3500 tot 5000 jaar ge­le­den”, zegt Bill Red­dy, ge­di­plo­meerd acu­punc­tu­rist en di­rec­teur van het In­te­gra­ti­ve He­alth Po­li­cy Con­sor­ti­um in An­nan­da­le, Vir­gi­na. “Het is in Ame­ri­ka al sinds 1860 be­kend, toen Chi­ne­se ar­bei­ders aan de Trans­con­ti­nen­ta­le spoor­lijn kwa­men wer­ken.” De stu­die en prak­tijk van acu­punc­tuur werd in Ame­ri­ka be­gin ja­ren tach­tig van de vo­ri­ge eeuw er­kend. Te­gen­woor­dig zijn er 60 me­di­sche op­lei­din­gen waar ge­di­plo­meer­de do­cen­ten acu­punc­tuur en Oos­ter­se ge­nees­wij­zen in het les­pro­gram­ma on­der­wij­zen. Er zijn in­mid­dels over 46 sta­ten ver­deeld zo’n 28.000 ge­di­plo­meer­de acu­punc­tu­ris­ten.

PRIJS Dat kan per be­han­de­laar en be­han­de­ling ver­schil­len en ligt voor een be­han­de­ling van 45 mi­nu­ten er­gens tus­sen de 50-60

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.