MIJN HER­STEL

Muscle & Fitness - - Beoordeel Mijn Herstel -

even­tu­e­le blok­ka­des zijn. Zijn die pun­ten een­maal ge­von­den, dan zal de acu­punc­tu­rist snel een aan­tal naald­jes in de huid ste­ken, de een wat die­per dan de an­der, en die tus­sen de vin­gers la­ten draai­en, waar­bij hij ze heen en weer be­weegt. Je voelt mo­ge­lijk wat druk wan­neer de naald­jes ge­plaatst wor­den, maar de mees­te men­sen voe­len geen pijn. Is de be­han­de­ling een­maal af­ge­lo­pen, dan kun­nen de plaat­sen waar de naald­jes in­ge­sto­ken zijn ver­doofd aan­voe­len, of jeu­ken, tin­te­len of erg ge­voe­lig zijn. Dat is een te­ken dat de chi is ge­von­den. De eer­ste eva­lu­a­tie en be­han­de­ling kan er­gens tus­sen de 45 mi­nu­ten en twee uur du­ren. De daar­op vol­gen­de be­han­de­lin­gen du­ren er­gens tus­sen de 15 mi­nu­ten tot een uur. Er kun­nen daar­naast ook nog an­de­re Chi­ne­se ge­nees­wij­zen wor­den in­ge­zet, zo­als cup­pen, moxa (ver­bran­den van het kruid bij­voet) en krui­den.

EFFECTIVITEIT Acu­punc­tuur kan de spie­ren hel­pen snel­ler te ge­ne­zen door de bloed­toe­voer te ver­gro­ten. Het kan ook hel­pen om pe­zen en ban­den snel­ler te la­ten her­stel­len, plus dat het de pijn ver­min­dert en be­we­gings­vrij­heid en func­ti­o­na­li­teit be­vor­dert.

DUURVANBEHANDELINGEN Een acu­te bles­su­re ver­eist min­der be­han­de­lin­gen dan een chro­ni­sche bles­su­re, waar een pa­ti­ënt mo­ge­lijk al ja­ren last van heeft. Door­gaans duurt het twee tot drie be­han­de­lin­gen voor klei­ne bles­su­res. Maar bij gro­te­re kan het op­lo­pen tot wel drie of vier we­ken twee­maal per week, en daar­na een keer per week of va­ker el­ke maand.

BIJWERKINGEN Acu­punc­tuur is een niet-in­va­sie­ve pro­ce­du­re, wat wil zeg­gen dat er niet ge­sne­den of ge­o­pe­reerd wordt, maar het kan wat bloe­den of blau­we plek­ken ver­oor­za­ken op de plaats waar de naald­jes in de huid zijn ge­sto­ken, wat de aan­doe­ning tij­de­lijk kan ver­er­ge­ren. Ave­recht­se ef­fec­ten van de be­han­de­ling zijn zeld­zaam.

WE­TEN­SCHAP­PE­LIJ­KE ONDERBOUWING “In een me­ta­stu­die on­der meer dan 17.000 men­sen is acu­punc­tuur ef­fec­tief ge­ble­ken voor de be­han­de­ling van rug­klach­ten, nek­klach­ten, en schou­der­klach­ten, chro­ni­sche hoofd­pijn, en ar­tri­tis”, al­dus Red­dy.

WE­TEN­SCHAP­PE­LIJ­KE ONDERMIJNING “Acu­punc­tuur is van al­le al­ter­na­tie­ve ge­nees­wij­zen het best on­der­zocht”, al­dus dr. Da­vid Col­quhoun, hoog­le­raar in de far­ma­co­lo­gie aan het Uni­ver­si­ty Col­le­ge Lon­don. “Na 3000 on­der­zoe­ken staat aan het eind nog stee­vast ‘er moet nog meer on­der­zoek ge­daan wor­den’”. Uit de to­ta­li­teit van het on­der­zoek blijkt nau­we­lijks enig ef­fect, of op zijn best he­le klei­ne ver­schil­len die me­disch nau­we­lijks van be­lang zijn. Het ver­schil dat de stu­dies la­ten zien is mis­schien wel echt, maar is echt te klein om in­te­res­sant te zijn voor pa­ti­ën­ten.”

CON­CLU­SIE De me­nin­gen over het nut van acu­punc­tuur zijn zeer ver­deeld, maar de mees­ten zijn het er­over eens dat er wel enig ef­fect lijkt op te tre­den, zij het ge­ring. We stel­len voor het in ge­val van ge­noem­de klach­ten zelf eens te pro­be­ren, maar stop de be­han­de­ling en blijf niet be­ta­len voor meer be­han­de­lin­gen wan­neer het voor jou geen voor­deel lijkt op te le­ve­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.