STERFGEVALLEN

Muscle & Fitness - - Doping -

Wil­li­am Lle­wel­lyn, de sa­men­stel­ler van de Ana­bo­lic­sen­cy­clo­pe­die­ën, om­schreef 2,4di­ni­trop­he­nol, zo­als DNP of­fi­ci­eel heet, als “het al­ler­links­te spul dat je in mijn boek kunt vin­den” en ana­bo­len­goe­roe Ja­son Bla­ha noemt DNP “de do­de­lijk­ste drug in bo­dy­buil­ding”. Mi­ke Aal­bers ken­de de re­pu­ta­tie van DNP, maar liet zich daar­door niet weer­hou­den. Via een Chi­ne­se web­si­te be­stel­de hij een par­tij Dnp-poe­der. “Ik dacht di­rect: dat is toch niet te ver­trou­wen?”, ver­tel­de zijn vrien­din in een in­ter­view met het Al­ge­meen Dag­blad. “Maar Mi­ke zei dat hij zich goed had in­ge­le­zen. Er kon niks mis­gaan.” Het ging dus wel mis. Aal­bers’ li­chaams­tem­pe­ra­tuur liep na een paar we­ken DNP zo hoog op dat hij moest wor­den op­ge­no­men in het zie­ken­huis. Art­sen de­den hun best om zijn li­chaam af te koe­len, maar kon­den de pro­ces­sen in zijn li­chaam niet meer stop­zet­ten. De cel­len in de hart­spier van Aal­bers wa­ren door over­ver­hit­ting zo ern­stig be­scha­digd dat ze niet meer func­ti­o­neer­den. De dood van Mi­ke Aal­bers staat niet op zich­zelf. In 2011 tel­den toxi­co­lo­gen in kran­ten en we­ten­schap­pe­lij­ke ar­ti­ke­len al een klei­ne ze­ven­tig re­cen­te ge­val­len van fit­nessfa­na­ten, bo­dy­buil­ders en af­slan­kers die stier­ven door DNP. Hoe­veel do­den er na 2011 zijn ge­val­len is niet pre­cies be­kend, maar het zou­den er wel eens hon­der­den kun­nen zijn.

DNP is geen nieuw mid­del. In de ja­ren der­tig van de vo­ri­ge eeuw ont­dek­te de Ame­ri­kaan­se far­ma­co­loog Mauri­ce Tain­ter dat dik­ke men­sen een hal­ve tot an­der­hal­ve ki­lo per week kon­den af­val­len als ze el­ke dag zo’n 200 mil­li­gram DNP slik­ten. Tain­ter was met het mid­del gaan ex­pe­ri­men­te­ren na­dat hij had ge­le­zen over on­ge­wenst ge­wichts­ver­lies on­der Fran­se ar­bei­ders in fa­brie­ken die ex­plo­sie­ven fa­bri­ceer­den. Be­drijfs­art­sen had­den ont­dekt dat die ge­val­len wer­den ver­oor­zaakt door een stof die vrij­kwam bij de pro­duc­tie van spring­stof­fen als dy­na­miet, en die ar­bei­ders in­a­dem­den. Die stof was DNP.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.