POSEERCLINICS

Muscle & Fitness - - Nbbf - Nederland -

Ver­geet je niet op te ge­ven voor de twee NBBF po­seer cli­nics die op 5 fe­bru­a­ri 2017 en 5 maart 2017 weer wor­den ge­or­ga­ni­seerd. De bij­een­kom­sten wor­den door het be­stuur ge­or­ga­ni­seerd om star­ten­de at­le­ten op weg te hel­pen met het po­se­ren. Naast het trai­nen en di­ë­ten is het po­se­ren vaak een on­der­ge­scho­ven kind­je ter­wijl juist je pre­sen­ta­tie op het po­di­um van es­sen­ti­eel be­lang is. De cli­nics wor­den ge­or­ga­ni­seerd en ge­ge­ven door de NBBF bonds­coa­ches met on­der­steu­ning door ge­re­nom­meer­de A at­le­ten. Tij­dens de bij­een­kom­sten bren­gen we je de ab­so­lu­te ba­sis van het po­se­ren bij. In­schrij­ven kan via de NBBF web­si­te. De link staat bij de da­ta in de agen­da op de web­si­te.

Joel Scheek

Ser­gio Oc­to­ber

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.