Jay­bird Free­dom

Muscle & Fitness - - Trainen Met Muziek -

Eind no­vem­ber was de re­dac­tie van Muscle & Fit­ness aan­we­zig bij de of­fi­ci­ë­le lan­ce­ring van de wi­re­less Jay­bird Free­dom in-ears van het merk JAY­BIRD en niet op zo­maar een lo­ca­tie: de Chan­ging Li­fe Hub in Amsterdam-noord.

De naam geeft al aan dat het hier gaat om het ver­an­de­ren van je le­vens­stijl. Het is een lo­ca­tie waar je het bes­te in je­zelf naar bo­ven kunt ha­len. Hier brengt men per­so­nal trai­ning, ge­zond eten, werk en re­laxen op één lo­ca­tie sa­men om dit te ver­we­zen­lij­ken.

Het Jay­bird event ging van start met een sportont­bijt om 9:30 ver­zorgd door Door­me­al. Na het sportont­bijt volg­de een de­mo waar al­le ins en outs van Jay­bird wer­den toeg­licht. Ook werd het nieuw­ste Jay­bird-mo­del, de Jay­bird Fee­dom in-ears, aan ons ge­toond. We moch­ten de nieu­we Jay­bird Free­dom uit­voe­rig tes­ten in een spor­tie­ve chal­len­ge waar­bij we op de proef wer­den ge­steld met een par­cours door het ge­he­le pand van de Chan­ging Li­fe Hub. De chal­len­ge be­stond uit de on­der­de­len run, bi­ke en fit­ness. De ide­a­le ge­le­gen­heid om de draad­lo­ze in-ears te tes­ten. De be­lang­rijk­ste vraag voor­af­gaand aan de chal­len­ge was na­tuur­lijk: blijft die nieu­we Jay­bird Free­dom dan ook echt zit­ten, zo­als werd be­loofd tij­dens de pre­sen­ta­tie? Het ant­woord is ja: hoe fa­na­tiek je ook rent, fietst of lift, de Jay­bird Free­dom blijft goed zit­ten.

De Jay­bird Free­dom blijft zo goed zit­ten door de ver­schil­len­de ver­wis­sel­ba­re ma­ten oor­dop­jes. Er wor­den zo­ge­naam­de Se­cu­re-fit on­der­de­len bij­ge­le­verd met dus voor ie­der een ge­schik­te pas­vorm. In het be­gin is het wel even wen­nen. De fit­ting die tot vrij diep in je oor komt zorgt er­voor dat je het ge­luid min­der hard hoeft te zet­ten voor het­zelf­de vo­lu­me dan je ge­wend bent bij in-ears van een an­der merk.

Dit brengt ons dan ook bij het ge­luid van de Jay­bird Free­dom, dat kraak­hel­der en diep is. Door de die­pe bas van de Jay­bird Free­dom kun je uit­ste­kend ge­nie­ten van Hip hop en Dan­ce, heel fijn tij­dens een goe­de work-out. Door de hel­de­re ho­ge to­nen wordt de bas niet te over­heer­send waar­door er een goe­de ba­lans is als je naar mu­ziek luis­tert. De be­hui­zing be­vat ac­cen­ten van ge­bor­steld me­taal, in te­gen­stel­ling tot tra­di­ti­o­ne­le blue­tooth in-ear headp­ho­nes die zijn ver­vaar­digd uit plas­tic, in ver­band met de pres­ta­ties van het blue­tooth-sig­naal. Het sig­naal is uit­ste­kend en stoort niet tij­dens je trai­ning. Na op­la­den met het draad­lo­ze op­laad­stuk­je wat je op je in-ears kunt vast­zet­ten, kun je zo’n 8 uur lang van je mu­ziek ge­nie­ten. De Jay­bird Free­dom is zeer ge­schikt voor de ac­tie­ve spor­ter die een com­for­ta­be­le pas­vorm no­dig heeft tij­dens zijn of haar work-out. Naast het feit dat de in-ears goed blij­ven zit­ten kun je er ze­ker van zijn dat je de he­le work-out naar je mu­ziek kunt blij­ven luis­te­ren en dat met een krach­tig en hel­der ge­luid. De re­dac­tie van Muscle & Fit­ness kan de Jay­bird Free­dom dus ze­ker aan­be­ve­len.

De nieu­we Jay­bird Free­dom is be­schik­baar via Bol.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.