Volume- en in­ten­si­teits­trai­ning

Breek door je pla­teaus door de­ze twee hard­co­re trai­nings­me­tho­des te com­bi­ne­ren.

Muscle & Fitness - - Harry’s Redactioneel - DOOR CA­ME­RON MCGARR, C.S.C.S. FOTO’S DOOR EDGAR ARTIGA

Breek door je pla­teaus door de­ze twee hard­co­re trai­nings­me­tho­des te com­bi­ne­ren.

Hoe­veel sport­school­fa­na­ten ken je die ei­gen­lijk nooit voor­uit­gang lij­ken te boe­ken? De li­cha­me­lij­ke ver­be­te­rin­gen ver­to­nen een vlak­ke lijn en de kracht- en mas­sagroei blij­ven ste­ken. Het is als­of wan­neer ze een­maal een be­paald ni­veau be­reikt heb­ben, ze daar ook blij­ven – al­tijd. Mis­schien ben jij een van hen? Veel kracht­spor­ters ver­ge­ten dat ze op een in­tel­li­gen­te ma­nier voor­uit­gang moe­ten boe­ken – er komt meer bij kij­ken dan al­leen maar meer ge­wicht pak­ken en tot spier­f­a­len gaan. De op­los­sing: af­wis­se­len tus­sen de ene week zwaar til­len en de vol­gen­de week veel her­ha­lin­gen ma­ken. Volg ons plan vijf tot tien we­ken en bin­nen de kort­ste ke­ren moet je een gro­ter shirt gaan ko­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.