Drie­vou­dig ver­moei­en sys­teem

Je traint slechts drie da­gen per week bij dit mad scien­ce sche­ma, maar zo­als je al snel zult ont­dek­ken, is dat meer dan ge­noeg. Ie­de­re dag heeft een an­de­re trai­nings­fo­cus, die hier wordt uit­ge­legd.

Muscle & Fitness - - Van Het Web -

1 STRUC­TU­RE­LE TRAI­NING.

Je maakt zeer veel her­ha­lin­gen om je ver­mo­gen voor ener­gie­pro­duc­tie van je spier­cel­len te ver­ho­gen. Je maakt ook ge­bruik van sets met zwa­re, gedeeltelijke her­ha­lin­gen om ver­bin­den­de weef­sels te ver­ster­ken en je ze­nuw­stel­sel voor te be­rei­den op zwaar­de­re ge­wich­ten. 2 HOOG VOLUME TRAI­NING.

Door het trai­nings­vo­lu­me te ver­ho­gen over­laad je het li­chaam en dwing je het tot aan­pas­sing. Je ver­richt een gi­gan­ti­sche hoe­veel­heid werk zon­der je cen­tra­le ze­nuw­stel­sel te veel te be­las­ten. Dit zal de be­lang­rijk­ste bron zijn voor je mas­sagroei. 3 ZWA­RE KRACHT­TRAI­NING.

Je ver­laagt het volume en ver­hoogt de intensiteit om te zor­gen voor een re­bound van de vo­ri­ge trai­ning, maar ook om aan te zet­ten tot pu­re kracht­groei. Dit zal je ze­nuw­stel­sel le­ren om el­ke be­schik­ba­re spier­ve­zel in te scha­ke­len om de zwaar­ste ge­wich­ten te kun­nen han­te­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.