BANK­DRUK­KEN EN

Muscle & Fitness - - Volume + Intensiteit -

DEAD­LIF­TEN zijn de twee oe­fe­nin­gen waar je aan werkt om ster­ker in te wor­den tij­dens dit pro­gram­ma. Om het set- en her­ha­lings­sche­ma te vol­gen, moet je eerst de be­las­tin­gen die je gaat ge­brui­ken bij de­ze oe­fe­nin­gen be­re­ke­nen. Eerst moet je schat­ten hoe­veel ge­wicht je maxi­maal bij 1 her­ha­ling (1RM) kunt pak­ken – het mees­te dat je kunt pak­ken bij een her­ha­ling. Van daar­uit kun je be­pa­len hoe­veel ge­wicht je kunt ge­brui­ken voor elk aan­tal her­ha­lin­gen. Tij­dens de vo­lu­me­we­ken bij­voor­beeld (week 1 en 3) maak je sets van acht her­ha­lin­gen. (Je ge­bruikt ie­de­re week een an­der per­cen­ta­ge.) Zie “Vind je aan­tal” op blz. 76 om te zien hoe­veel her­ha­lin­gen een be­paald per­cen­ta­ge be­te­kent. De in­ten­si­teits­we­ken zijn mak­ke­lij­ker, om­dat je per­cen­ta­ges ge­bruikt van je 1RM.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.