Ge­bouwd als Bau­ti­s­ta

Muscle & Fitness - - Dave Bautista -

Af­ge­lo­pen jaar heeft Da­ve Bau­ti­s­ta veel meer met ge­wich­ten ge­traind. Dat heeft veel te ma­ken met zijn rol in Gu­ar­dians 2. “Om­dat Drax al­tijd zon­der shirt loopt, is er geen plek om vet te ver­stop­pen,” zegt Bau­ti­s­ta. “Ik heb me er echt op ge­con­cen­treerd om be­ter in vorm te ko­men en ge­spier­der te wor­den.”

Als hij niet be­zig is met op­na­mes wil Bau­ti­s­ta het liefst drie da­gen ach­ter el­kaar trai­nen en dan een rust­dag pak­ken. “Ik doe nog steeds veel cross­trai­ning, veel bok­sen en grap­pling,” zegt hij. “Maar ik heb het af­ge­lo­pen jaar veel van mijn trai­ning ver­scho­ven naar wer­ken met ge­wich­ten.”

Hij vindt het ook fijn om te fiet­sen, maar dat is moei­lijk van­we­ge zijn sche­ma en van­we­ge zijn om­vang. “Ik heb mijn ge­wicht vrij hoog ge­hou­den, rond de 125 ki­lo,” zegt hij. “En met zo’n ge­wicht lan­ge af­stan­den fiet­sen is niet pret­tig.”

Wat voeding be­treft eet Bau­ti­s­ta veel ge­vo­gel­te, vis en ei­e­ren. En de laat­ste tijd at hij meer rood vlees om iets meer spier­mas­sa te pak­ken voor zijn M&F fo­to­shoot. “Ik speel veel met mijn dieet,” zegt hij. “Ge­du­ren­de de dag kies ik vol­le­dig voor proteïne en vet­ten. ’s Avonds pak ik dan ge­woon­lijk een zeer kool­hy­draat­ar­me maal­tijd. Maar ik ver­an­der de din­gen af­han­ke­lijk van waar­op ik me voor­be­reid.”

In te­gen­stel­ling tot de mees­te man­nen zegt hij dat hij het niet moei­lij­ker vindt om droog te blij­ven naar­ma­te hij ou­der wordt. “Dat komt denk ik door­dat ik er voor lan­ge tijd mee be­zig ben,” zegt hij. “Ik stop er niet mee.”

Zijn ad­vies voor an­de­ren? Zorg er ten eer­ste voor dat je dieet in or­de is. “Je kunt niet de sport­school ver­la­ten en dan een hoop shit gaan eten,” zegt hij. “Dat kan ge­woon niet. Dus je dieet zal al­tijd een be­lang­rij­ke fac­tor zijn.”

Op de twee­de plaats moet je con­se­quent zijn. “Som­mi­ge men­sen wor­den he­le­maal en­thou­si­ast en dan wil­len ze gro­te­re ar­men en dan gaan ze naar de sport­school en daar trai­nen ze zich he­le­maal de blub­ber, tot­dat ze zo­veel spier­pijn heb­ben dat ze bij­na niet meer kun­nen be­we­gen. En dan zijn ze op­ge­brand en dan ko­men ze weer een maand of twee niet meer. Op die ma­nier werkt het ge­woon niet. Het moet echt een le­vens­stijl zijn. Wat je ook ac­tief wilt gaan doen – of het nu fiet­sen of kracht­trai­ning of Mma-vech­ten is – het moet deel uit­ma­ken van je da­ge­lijk­se le­ven.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.