Vol­gen­de maand in Mus­cle & Fit­ness

TEKOOP VANAF17 OK­TO­BER

Muscle & Fitness - - INHOUDSOPGAVE - HEB JE NOG GEEN ABONNEMENT ? GA DAN NAAR WWW.MUS­CLE-FIT­NESS.NL/ABONNEMENT

In het no­vem­ber­num­mer ui­ter­aard weer de no­di­ge trai­nings­ar­ti­ke­len waar je echt wat aan hebt! Zo tref je in de­ze edi­tie van Mus­cle & Fit­ness een ar­ti­kel aan met

25 klei­ne of gro­te­re aan­pas­sin­gen op oe­fe­nin­gen die je mis­schien al je he­le trai­nings­le­ven doet, waar­door de­ze oe­fe­nin­gen net even ef­fec­tie­ver wor­den. Denk bij­voor­beeld aan de zit­ten­de bi­ceps curl waar­door je al­leen de bo­ven­ste helft van de be­we­gings­baan ge­bruikt, pre­cies dat deel waar je op zijn sterkst bent. Je ziet bij­na nooit meer ie­mand die oe­fe­ning doen, ter­wijl je met­een voelt dat het werkt.

Het ar­ti­kel hi-low- reps com­bi­neert sets met wei­nig her­ha­lin­gen, bij­voor­beeld 6, met sets met juist veel her­ha­lin­gen, bij­voor­beeld 20. Door de boel zo door el­kaar te gooi­en schud je je lichaam ook weer wak­ker en spoor je nieu­we groei aan.

Op voe­dings­ge­bied het ar­ti­kel één + één = drie. We ver­tel­len je met welk voe­dings­mid­del je be­ken­de bo­dy­buil­ding fa­vo­rie­ten het bes­te kunt combineren om op­ti­maal te pro­fi­te­ren van de voe­dings­stof­fen. En het is nog lek­ker ook!

Van va­der­land­se bo­dem heb­ben we een interview met de po­pu­lai­re Lis Dood­kor­te, die haar eer­ste drie wed­strij­den op C, B en A ni­veau steeds vol­le­dig do­mi­neer­de en nu dus aan de voor­avond van haar in­ter­na­ti­o­na­le de­buut staat, na slechts 1 jaar wed­strijd­er­va­ring! Ha­ve fun.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.