FIT GIRL VAN DE WEEK: AMY SWART

Amy Swart (@gains­an­do­re­os) is on­ze Fit Girl van de Week! De 21-ja­ri­ge uit Rot­ter­dam heeft al een paar bo­dy­build­prij­zen op haar naam staan. We vroe­gen haar wat haar ge­heim is, dus lees en leer!

Muscle & Fitness - - VAN HET WEB -

Wat is voor jou de be­lang­rijk­ste re­gel in de gym?

‘If you still look cu­te and sexy af­ter your wor­kout, you did not work hard en­ough’ is mijn re­gel. Ik ben to­taal niet char­mant tij­dens het trai­nen. Mijn eye­li­ner en mas­ca­ra is na mijn training ne­gen van de tien keer he­le­maal ver­dwe­nen.

Heb je veel bo­dy­build­prij­zen ge­won­nen?

Tot nu toe heb ik aan drie wed­strij­den mee­ge­daan, tussen 19 maart 2017 en 23 april 2017. Ik heb op de Ju­liet­te Berg­mann Cup de eer­ste prijs ge­won­nen in de Bi­ki­ni Fit­ness Klas­se plus de Over­all prijs. Daar­naast heb ik op de Open Rot­ter­dam­se de eer­ste prijs ge­won­nen. Bij de Ne­der­lands Kam­pi­oen­schap­pen ben ik he­laas niet in de prij­zen ge­val­len. Tot nu toe heb ik twee van de drie wed­strij­den ge­won­nen, waar ik erg blij mee ben en trots op mag zijn.

Hoe ziet een wed­strijd­dag er uit?

Een wed­strijd­dag is een su­per span­nen­de dag. Ik moest al­tijd al su­per vroeg op om ver­vol­gens fo­to’s en film­pjes van mijn sha­pe naar mijn coach te stu­ren. Ver­vol­gens maak­te ik me thuis al enigs­zins klaar door mijn ha­ren te stij­len en mijn ma­ke-up te doen. Dit scheelt na­me­lijk veel tijd en stress als je al op de lo­ca­tie bent. Na het me­ten en we­gen zoe­ken we een plek­je, zo­dat we met het he­le team bij el­kaar lig­gen. Het is na­me­lijk toch fijn om met de men­sen te zijn waar­bij je je het meest op je ge­mak voelt. Voor de rest is het ei­gen­lijk al­leen maar veel lig­gen op een wed­strijd­dag.

Om het uur wil mijn coach m’n sha­pe chec­ken, om te kij­ken wat ik ver­der nog moet eten. Ver­vol­gens is het voor de rest weer rus­tig af­wach­ten tot wan­neer je op moet. De mo­men­ten op het po­di­um zijn am­per in woor­den te be­schrij­ven. Je krijgt een enor­me kick van op het po­di­um staan. Het is hét mo­ment waar­op je laat zien waar je al die tijd zo hard voor hebt ge­werkt. Het is mijn mo­ment. Ik ge­niet dan ook van el­ke se­con­de. Het is zo een fijn ge­voel als je je fa­mi­lie, coach, vrien­den en an­de­re men­sen voor je hoort jui­chen en schreeu­wen. Ik kan me nog zo goed her­in­ne­ren wat voor een glim­lach ik daar­van kreeg. Dat is ge­wel­dig!

Wat is je leng­te en wat is je ide­a­le ge­wicht dat je wilt be­rei­ken?

Ik ben on­ge­veer 168 cen­ti­me­ter lang. Mijn ge­wicht op dit mo­ment is 64 kilo. Er is voor mij geen ide­aal ge­wicht. Al weeg ik 75 kilo en is het voor­al massa, dan vind ik dat pri­ma. Kom ik al­leen maar aan in vet, dan is dat weer een an­der ver­haal. Ik wil mijn vet­per­cen­ta­ge lie­ver niet ho­ger la­ten wor­den dan 20 pro­cent in mijn off sea­son. Ik zit nu on­ge­veer rond de 16,5 – 17 pro­cent, dus ik heb nog re­de­lijk wat spe­ling tot het ein­de van mijn off sea­son.

Wil je het he­le interview le­zen? Ga dan naar on­ze web­si­te www.mus­cle-fit­ness.nl!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.