MOEDER VALT 30 KILO AF MET BO­DY­BUIL­DING

De 36-ja­ri­ge moeder Aly­sha Fri­go ver­scheen een jaar ge­le­den in het pro­gram­ma Ti­me Next Year. Om­dat ze sinds de ge­boor­te van haar kind het over­tol­li­ge ge­wicht maar niet kwijt kon ra­ken, deed ze mee aan een bo­dy­buil­ding com­pe­ti­tie. Een jaar la­ter ver­schijnt

Muscle & Fitness - - VAN HET WEB -

De 47-ja­ri­ge bo­dy­buil­der Paul Scar­borough dacht dat hij last had van voed­sel­ver­gif­ti­ging. Het bleek geen voed­sel­ver­gif­ti­ging te zijn, maar bloed­ver­gif­ti­ging, of­te­wel sep­sis. Een aan­doe­ning die een stuk se­ri­eu­zer is. Hij liep de do­de­lij­ke in­fec­tie op na het eten van een maal­tijd met gar­na­len. Voed­sel­ver­gif­ti­ging lag dan ook wat meer voor de hand.

Paul werd ech­ter zo ziek, dat de dok­ters dach­ten dat hij het niet zou over­le­ven. Bloed­ver­gif­ti­ging ont­wik­kelt zich wan­neer de che­mi­ca­lie­ën die je af­weer­sys­teem in je bloeds­om­loop af­geeft om een in­fec­tie te lijf te gaan, in plaats daar­van ont­ste­kin­gen in het he­le lichaam ver­oor­za­ken. Het eni­ge dat hem heeft ge­red, is het feit dat hij zo­veel aan kracht­trai­ning heeft ge­daan. Zijn spier­mas­sa zorg­de er na­me­lijk voor dat de ziek­te niet ver­der werd ver­spreid. De in­fec­tie deed er lang over om door zijn spie­ren te drin­gen en dat heeft hem ge­red.

De Crp-le­vels (een in­di­ca­tie voor ont­ste­kin­gen in het lichaam) die nor­ma­li­ter tussen de 0 en de 10 lig­gen, scho­ten bij Paul door naar 468. De hoog­ste waar­de die de dok­ters ooit ge­zien had­den. Daar­door is het nog op­mer­ke­lij­ker dat Paul na 54 da­gen in het zie­ken­huis toch weer ge­zond naar bui­ten liep. In die pe­ri­o­de is hij maar liefst 14 kilo en 60 pro­cent van zijn spier­mas­sa ver­lo­ren.

6

5

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.