IBUPROFEN STOPT JE SPIERGROEI

Het slik­ken van ibuprofen of an­de­re ont­ste­kings­rem­mers, remt je spiergroei. Dit blijkt uit een Zweeds on­der­zoek dat on­langs is ge­pu­bli­ceerd in het we­ten­schap­pe­lij­ke tijd­schrift Ac­ta Phy­si­o­lo­gi­ca.

Muscle & Fitness - - VAN HET WEB -

Ibuprofen is een pijn­stil­lend me­di­cijn dat be­hoort tot de groep van nietste­ro­ï­de ont­ste­kings­rem­mers, ook wel NSAID’S ge­noemd. Het mid­del werkt pijn­stil­lend, ont­ste­kings­rem­mend en koorts­ver­la­gend. Bo­ven­dien is het een stuk krach­ti­ger dan bij­voor­beeld een pa­ra­ce­ta­mol­le­tje.

ON­DER­ZOEK NAAR IBUPROFEN EN SPIERGROEI

De Zweed­se on­der­zoe­kers van het Karo­l­ins­ka In­sti­tu­tet ver­ge­le­ken twee groe­pen, be­staan­de uit ge­zon­de man­nen en vrou­wen van 18 tot en met 35 jaar. Ze ga­ven de ene groep een do­sis ibuprofen van 1200 mil­li­gram. Dit staat ge­lijk aan de maxi­ma­le do­sis voor 24 uur. De an­de­re groep kreeg een la­ge do­sis as­pi­ri­ne, te we­ten 75 mil­li­gram. Bei­de groe­pen moesten acht we­ken lang, el­ke dag hun voor­ge­schre­ven do­sis pijn­stil­lers slik­ken. Tij­dens de­ze acht we­ken de­den de par­ti­ci­pan­ten twee tot drie keer per week on­der toe­zicht van de on­der­zoe­kers aan kracht­trai­ning.

ONDERZOEKSRESULTAAT

Het re­sul­taat van het on­der­zoek liegt er niet om: de on­der­zoe­kers stel­den vast dat de groep die de la­ge do­sis as­pi­ri­ne nam, twee keer zo­veel spier­mas­sa had aan­ge­maakt dan de groep die ibuprofen slik­te. De ver­kla­ring hier­voor is dat ibuprofen in­ter­fe­reert met het ge­ne­zings­pro­ces van de spie­ren. Ver­der was er tussen de groe­pen ook een ver­schil in spier­kracht zicht­baar. De groep die as­pi­ri­ne slik­te, had een gro­te­re toe­na­me van spier­kracht dan de groep die ibuprofen nam. Het ver­schil in spier­kracht was ove­ri­gens wel klei­ner dan het ver­schil in toe­ge­no­men spier­mas­sa.

CONCLUSIE

Een ho­ge do­sis aan ibuprofen heeft een ne­ga­tief ef­fect op zo­wel spier­kracht als spiergroei. In elk ge­val is dit zo bij men­sen tussen de 18 en 35 jaar die acht we­ken lang aan kracht­trai­ning doen. Men­sen bin­nen de­ze leef­tijds­klas­se die naar de sport­school gaan om spiergroei te re­a­li­se­ren, kun­nen ont­ste­kings­rem­mers zo­als ibuprofen dus maar be­ter ver­mij­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.