BEIRONS TRAINING TOTALE LICHAAMSAANVAL

An­ders­son traint ge­woon­lijk vijf of zes da­gen per week, maar als zijn agen­da he­le­maal vol staat, kiest hij de­ze mon­ster­lij­ke vol­le­di­ge li­chaams­trai­ning twee keer per week.

Muscle & Fitness - - BEIRON ANDERSSON -

*An­ders­son be­gint met 10 mi­nu­ten op­war­men om het bloed aan het stro­men te krij­gen met touwsprin­gen of een car­di­o­ma­chi­ne als de el­lip­ti­cal of de loop­band.

** Doe de eer­ste set zon­der ge­wicht. Als je niet meer dan 12 keer kunt op­druk­ken zon­der ge­wicht ga je ver­der zon­der ge­wicht. Het­zelf­de geldt voor dip­pen met ge­wicht. ***Je kunt ook gaan knie­hef­fen. “Om dit cor­rect te doen,” zegt An­ders­son, “moet je pro­be­ren je knie­ën of be­nen zo­ver op te trek­ken dat je je ach­ter­ste aan de we­reld laat zien.”

**** Voeg el­ke set ge­wicht toe, zo­dat je ein­digt met een zwa­re slee.

***** Je kunt in plaats van de­ze oe­fe­ning ook een hal­ter (of dumb­bells) bo­ven het hoofd druk­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.