Train je bi­ceps met­de­trx­curl

Be­scherm je ge­wrich­ten, ac­ti­veer meer spier­ve­zels. En til meer ge­wicht met de­ze cur­l­va­ri­ant.

Muscle & Fitness - - TRAIN -

ER ZIJN NIET ZO­VEEL

ma­nie­ren om je bi­ceps te trai­nen. Ten­slot­te gaat het om een klei­ne spier­groep met een ge­wricht dat maar een kant uit be­weegt, dus be­ter dan cur­len wordt het niet. Dat wil ech­ter niet zeg­gen dat er maar één ma­nier of oe­fe­ning is om de bi­ceps te la­ten groei­en. De TRX bij­voor­beeld, zorgt voor meer in­sta­bi­li­teit in de spier dan een dumb­bell of een hal­ter. En als die spier in ac­tie moet ko­men om het he­le lichaam in be­we­ging te krij­gen, dan is dat meer ge­wicht dan je met het cur­len van een dumb­bell om­hoog kunt krij­gen. Bo­ven­dien moet je met de TRX ook je sta­bi­li­teit be­wa­ren. Kort­om, de spier­groep wordt op drie­vou­di­ge wij­ze aan het werk ge­zet: meer ge­wicht pak­ken, sta­bi­li­teit be­wa­ren en ex­tra spier­mas­sa ont­wik­ke­len.

Tot slot komt daar nog een bo­nus bij, want de TRX be­perkt je ge­wrich­ten min­der in hun be­we­gings­vrij­heid. Het is dus min­der be­las­tend voor je ge­wrich­ten dan het om­hoog cur­len van een flin­ke prak ij­zer. Klinkt als een win-win si­tu­a­tie.

TIP Hoe stei­ler de hoek is waar­mee je zij­waarts leunt, hoe zwaar­der de oe­fe­ning wordt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.