5 re­de­nen waar­om je sprint niet deugt

Laat je sprint­vorm niet met je op de loop gaan tij­dens out­door car­di­o­ses­sies.

Muscle & Fitness - - TRAIN - DOOR LEE BOYCE, C.P.T

Het is grap­pig hoe kracht­trai­ners in de sport­school wel aan­dacht schen­ken aan vorm en tech­niek, maar als ze bui­ten gaan hard­lo­pen nau­we­lijks na­den­ken over waar ze mee be­zig zijn. Maar hard­lo­pen of sprin­ten is niet an­ders dan wel­ke an­de­re trai­nings­vorm of oe­fe­ning die je goed wilt doen – er is een goe­de en een slech­te ma­nier. Zelfs al wil je Dap­hne Schip­pers niet voor­bij, dan nog is het be­lang­rijk om je loop­vaar­dig­he­den te po­lijs­ten zo­dat je je snel­heid kunt op­voe­ren, en je kans op bles­su­res te ver­min­de­ren. 5 Je spant je te­nen niet aan. Houd je te­nen om­hoog (dor­si­flex) tij­dens het ren­nen! Dat is in het be­gin mis­schien een beet­je moei­lijk, maar je te­nen aan­span­nen stelt je in staat om een voet goed af te zet­ten en snel­heid te ont­wik­ke­len, in plaats van in de grond te ‘hak­ken’ en hou­te­rig voor­uit te ko­men. Als je het goed doet, dan voelt het als een mooi rond wiel dat soe­pel over het op­per­vlak gaat. 4 Je zorgt niet voor een goe­de ‘knee dri­ve’. De knie moet tij­dens het hard­lo­pen goed om­hoog en voor­waarts ge­trok­ken wor­den. Niet recht­op want dan ga je ‘hak­kuh’. Het voor­waarts op­trek­ken van de knie be­vor­dert een lan­ge­re pas en maakt het sprin­ten mak­ke­lij­ker en vloei­en­der, waar­door je min­der ener­gie ver­spilt.

1 Je be­weegt met je hoofd. Houd je hoofd en nek ge­cen­treerd en ver­mijd om­hoog kij­ken. De blik voor­uit voor­komt be­las­ting van de nek­spie­ren, dus houd je aan­dacht op je eind­punt en houd het ge­zicht ont­span­nen. 2 Je ar­men zwaai­en niet. Je ar­men be­pa­len de snel­heid van je be­nen. Ge­bruik dus een vol­le­di­ge zwaai­be­we­ging van de ar­men – voor­al in het be­gin van de sprint, want dan is het in de re­gel moei­lij­ker om snel­heid te ma­ken – om je snel­heid te verhogen. 3 Je laat je tor­so zwab­be­ren. Houd je mid­den­sec­tie en co­re recht, en laat ze niet bij el­ke pas heen en weer be­we­gen. Dat heet an­ti-ro­ta­tie en het sprin­ten ver­eist he­le sterke buik­spie­ren om dat ‘ro­te­ren’ te voor­ko­men. Je zult in een rech­te­re lijn kun­nen sprin­ten en het ri­si­co op bles­su­res zo­als het in­scheu­ren van de schui­ne buik­spie­ren of ver­rek­king van een rug­spier, ver­la­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.