VERBRAND 1000 CALORIEËN IN ÉÉN TRAINING!

Breng je di­eet op or­de, ga er kei­hard te­gen­aan met de­ze drie trai­nin­gen en je kan wel een halve kilo vet per week ver­lie­zen.

Muscle & Fitness - - 1000 CALORIEËN -

DOOR ANDREW GUTMAN /// TRAINING DOOR JIM SMITH, C.P.P.S. /// FO­TO’ DOOR PER BER­NAL

ALS DE ZO­MER WEER VOOR­BIJ IS,

gaan veel kracht­spor­ters er­over den­ken om hun pro­gram­ma te ver­an­de­ren van droog wor­den naar massa win­nen. An­de­ren vin­den het ge­woon fijn om wat an­ders te doen om de mo­no­to­nie te voor­ko­men zon­der het doel van het he­le jaar droog blij­ven uit het oog te ver­lie­zen. Om dat voor el­kaar te krij­gen vroe­gen we Jim ‘Smit­ty’ Smith (C.P.P.S.), ei­ge­naar van Die­sel Strength and Con­di­ti­o­ning, om een hels drie­daags trai­nings­pro­gram­ma op te stel­len waar­mee je 1000 calorieën per ses­sie kunt ver­bran­den.

Waar­schu­wing: het is ab­so­luut hef­tig om dit te gaan doen. Maar de cij­fers spre­ken voor zich. Er zit­ten 3500 calorieën in een halve kilo vet. Dat be­te­kent dat je nog maar 500 calorieën hoeft te vin­den als je er bij die trai­nin­gen vol te­gen­aan gaat. Eet 70 calorieën per dag min­der – laat die Snic­kers maar lig­gen maat! – en dat is ge­ga­ran­deerd een halve kilo vet per week er­af.

El­ke training be­staat uit drie de­len: een hoofd­oe­fe­ning, een El­ke Mi­nuut Op de Mi­nuut (EMOM) pro­to­col en een eind­oe­fe­ning. Nu je een­maal het schema hebt, hoef je al­leen nog maar je ex­cu­ses over­boord te gooi­en en aan de slag te gaan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.