CHAR­LES AT­LAS

en de ul­tie­me be­le­di­ging!

Muscle & Fitness - - STARKENBONK -

DE­fit­nes­sin­du­strie zo­als we die van­daag de dag ken­nen, is uit de grond ge­stampt door Joe Weider, Ar­nold Sch­war­ze­n­eg­ger en een ste­vi­ge scheut ae­ro­bics, waar­voor film­go­din Ja­ne Fon­da te­ken­de. De ac­tie­hel­den­film volg­de in die slip­stream, met ster­ren zo­als Stal­lo­ne en Sch­war­ze­n­eg­ger, en Jean Clau­de van Dam­me (the Mus­cles from Brus­sels) die spie­ren en oos­ter­se vecht­kunst (Bru­ce Lee!) com­bi­neer­de. Maar voor al die man­nen, of ze nu Ar­nold, Syl­ves­ter, Jean Clau­de of Bru­ce heet­ten, be­gon hun car­ri­è­re met een ul­tie­me be­le­di­ging.

Ar­nold zucht­te in zijn jon­ge­lings­ja­ren in Oos­ten­rijk on­der het juk van een con­ser­va­tie­ve va­der, die zijn riem ge­re­geld ge­bruik­te om zijn ‘bas­taard’ voor het klein­ste ver­grijp eens lek­ker af te ros­sen, Stal­lo­ne groei­de op in New York’s ‘Hell’s Kit­chen’, een ar­me im­mi­gran­ten­wijk van voor­na­me­lijk Ie­ren, waar hij als Ita­li­aans on­der­deur­tje meer dan eens flink op zijn klo­ten kreeg. Jean Clau­de en Bru­ce wer­den door va­der van­we­ge een ie­le fy­siek al vroeg op ka­ra­te en kung fu ge­daan, maar ble­ven hun le­ven lang man­nen die wor­stel­den met een zeer kwets­baar ego.

Al de­ze men­sen wer­den dus op de een of an­de­re ma­nier uit on­ze­ker­heid ge­fas­ci­neerd door ge­spier­de hel­den die hun man­ne­tje ston­den.

Nie­mand heeft die ‘oer­ge­schie­de­nis’ van be­le­di­ging en het bran­den­de ver­lan­gen naar ver­an­de­ring, ge­noeg­doe­ning, mis­schien zelfs wraak, zo goed als uni­que sel­ling­point voor zijn trai­nings­cur­sus­sen ge­bruikt, als Char­les At­las (1892-1972). An­ge­lo Si­ci­li­a­no, be­kend ge­wor­den als Char­les At­las (de best ge­bouw­de man ter we­reld) was ooit zelf een wat­je van 45 kilo, die met zijn vrien­din­ne­tje op het strand zat toen een gro­te bul­le­bak hem zand in zijn ge­zicht schop­te en zijn vrien­din een blik op haar ge­zicht had van ‘Gaan we daar nog wat aan doen of niet?’ Niet dus. Een ver­ne­de­ren­de er­va­ring die hem op zoek deed gaan naar mo­ge­lijk­he­den om sterker en ge­spier­der te wor­den. Hij pro­beer­de al­ler­lei ver­schil­len­de kracht­trai­nings­sys­te­men, die vol­gens ei­gen zeg­gen wei­nig zo­den aan de dijk zet­ten. Een wan­de­ling in de New York­se die­ren­tuin bracht hem op een idee. Hij zag leeu­wen en tij­gers die hun spie­ren on­der weer­stand rek­ten en strek­ten, en be­dacht dat die die­ren he­le­maal geen hal­ters en dumb­bells no­dig had­den om aan hun spier­mas­sa en kracht te ko­men. Het was het be­gin van zijn trai­nings­sys­teem dat hij ‘Dy­na­mic Ten­si­on’ noem­de en wat in fei­te neer­kwam op iso­me­tri­sche training, een vorm van training waar­bij de spie­ren kracht op el­kaar uit­oe­fe­nen zon­der van leng­te te ver­an­de­ren. Het is de kracht die je er­vaart als je te­gen een muur duwt, die na­tuur­lijk van geen wij­ken wil we­ten.

At­las be­gon in 1922 met zijn cur­sus, die tien jaar la­ter storm liep toen hij sa­men met een zeer ge­wiek­ste za­ken­man de meest suc­ces­vol­le ad­ver­ten­tie ooit ont­wierp. Het was de oer­ge­schie­de­nis van een be­le­di­ging die ge­wro­ken moet wor­den en dat uit­ge­drukt in een car­toon­vorm die po­pu­lair was in de ja­ren 30 van de vorige eeuw. De ti­tel van de strip: ‘The In­sult that Ma­de a Man out of Mac’. Het sce­na­rio was als volgt: ma­ge­re knul met vrien­din op het strand krij­gen zand in het ge­zicht door een strand­bal van een bul­ly en als Mac er wat van wil zeg­gen, wordt hij be­dreigd door die gro­te ke­rel. Mac durft niet op te tre­den en vrien­din vindt hem een laf­aard. Hij gaat boos naar huis en zegt in de spie­gel dat hij het niet meer pikt. Hij ziet At­las’ ad­ver­ten­tie en gaat vast­be­slo­ten aan de slag. Hij keert te­rug met spier­bal­len en geeft de bul­ly een muil­peer. Vrien­din blij, hij blij. At­las zou dit sce­na­rio nog in di­ver­se va­ri­an­ten her­ha­len, al­tijd met de be­le­di­ging aan het be­gin en de ge­noeg­doe­ning aan het eind. At­las werd er rijk mee en zijn cur­sus­sen wor­den nog steeds ver­kocht, met stee­vast de eeu­wen­ou­de vraag: ‘Ben jij nou een vent of niet?’

“The In­sult that Ma­de a Man out of Mac.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.