NFL STER PETE KOCH

Toe­wij­ding in de sport­school le­ver­de Pe­ter Koch een so­li­de car­ri­è­re bij de NFL, film­rol­len en een ont­moe­ting met de God­fa­ther van het bo­dy­buil­ding op.

Muscle & Fitness - - Trending -

Een en­ke­le blik op het le­ven van de 55-ja­ri­ge Pete Koch (en dan heb­ben we het nog niet over zijn li­chaam), ac­teur en voor­ma­lig ver­de­di­ger bij de NFL, en je be­grijpt dat hij het vlees­ge­wor­den be­wijs is dat een niet af­la­ten­de toe­wij­ding tot het ij­zer en de Wei­der Trai­ning Prin­ci­ples de ou­der­dom ein­de­loos op af­stand lijkt te hou­den.

In 1984, nog voor hij door de eer­ste ron­de van de se­lec­tie voor de Cin­cin­na­ti Ben­gals kwam, stond Koch met zijn 1,96 me­ter en kurk­dro­ge 126 ki­lo zwa­re fy­siek bij de scouts voor de NFL al be­kend als een vent met een ge­wel­dig po­ten­ti­eel.

Even an­de­re koek dan toen de 80 ki­lo we­gen­de mid­del­ba­re scho­lier van zijn coach van het Hy­de Park Me­mo­ri­al (NY) te­gen hem zei dat hij wel het ta­lent, maar niet de mas­sa had voor foot­ball. Dat was het mo­ment waar­op Koch vol­gens ei­gen zeg­gen de Wei­der Prin­ci­ples in prak­tijk be­gon te bren­gen. “Ik spen­deer­de mijn toe­la­ge aan het ko­pen van Mus­cle & Fit­ness magazines en die las ik van voor naar ach­ter en weer te­rug”, her­in­nert Koch zich. “Ik was een groot fan van Ar­nold’s fy­siek en be­won­der­de de kracht van Fran­co Co­lum­bu en de enor­me af­me­tin­gen van Lou Fer­rig­no (we had­den on­ge­veer de­zelf­de leng­te). En Da­ve Dra­per was mijn ide­a­le Ca­li­for­ni­sche bo­dy­buil­der.”

Met heel wat uren in de sport­school en zwa­re do­se­rin­gen ei­wit­poe­der wist Koch er in zijn laat­ste school­ja­ren 27 ki­lo bij te bou­wen en die to­ta­le trans­for­ma­tie be­te­ken­de een mooie door­start die hem li­nea rec­ta naar Ma­ry­land ka­ta­pul­teer­de, waar hij be­gin ja­ren tach­tig een team­re­cord neer­zet­te met een bank van 210 ki­lo. Zijn car­ri­è­re bij de NFL liep over een be­schei­den vijf sei­zoe­nen, waar­naast hij ook nog voor de Ben­gals, Chiefs en Rai­ders speel­de, en zijn hoog­te­punt had hij bij de Chiefs in 1986. Al die tijd ging hij in de sport­school ge­woon door met zijn lief­de voor de al­ler­zwaar­ste ge­wich­ten. Zijn toe­wij­ding le­ver­de hem zelfs een ont­moe­ting op met Joe Wei­der himself.

“Hij had een groot kan­toor, met van die mas­sie­ve meu­bels”, zegt Koch.

“Zijn bu­reau werd links en rechts ge­flan­keerd door de bu­reaus van zijn se­cre­ta­res­ses.”

Na een kort ge­sprek met Wei­der vroeg hij of Koch ver­te­gen­woor­di­ger van zijn ei­wit­sup­ple­men­ten wil­de zijn. “Ik kreeg mis­schien 150 dol­lar en hij melk­te die ad­ver­ten­tie he­le­maal uit”, zegt Koch. “Maar dat vond ik niet erg. Het was ei­gen­lijk wel span­nend om voor een mo­ment deel uit te ma­ken van die mo­nu­men­ta­le ge­schie­de­nis van het Wei­der-im­pe­ri­um.”

Aan het eind van zijn car­ri­è­re bij de NFL wist Koch zijn spor­tre­pu­ta­tie, zijn dub­bel­ge­spier­de fy­siek, zijn door Ve­ni­ce Beach ge­zand­straal­de li­chaam en per­fect ge­styl­de brui­ne haar te ver­ta­len in een car­ri­è­re als ac­teur. Hij ver­za­mel­de een was­lijst tv- en film­rol­le­tjes op IMDB, in­clu­sief de ico­ni­sche rol als de in­ti­mi­de­ren­de ma­ri­nier Swe­de Jo­han­son, die door zijn ma­ten wor­den wordt in­ge­zet om hun com­man­dant Clint East­wood een les­je te le­ren. “Ik trek je kop van je romp en dan schijt ik in je nek”, was de klas­sie­ke zin die hij moest uit­spre­ken in de film ‘He­art­break

Rid­ge’, een rol waar­voor Koch nog steeds fans heeft.

“Het ge­beurt tel­kens weer on­ver­wacht, dan hoor je in­eens ‘Swe­de, Swe­de!’ roe­pen”, zegt Koch. “Of ik kan ge­woon een wil­le­keu­ri­ge fo­to op In­st­agram zet­ten en dan re­a­ge­ren er men­sen door ‘Swe­de’ te schrij­ven.”

Koch is te­gen­woor­dig een ki­lo of 14 lich­ter dan in zijn Nfl-pe­ri­o­de, maar kan nog steeds een paar schij­ven van 20 ki­lo aan bei­de zij­den van een hal­ter han­gen en dan een set­je front pres­ses doen.

Hij is ook ge­di­plo­meerd per­so­nal trai­ner ge­wor­den en is nog steeds groot voor­stan­der van de Wei­der Prin­ci­ples, op ba­sis waar­van hij zijn ei­gen trai­nings­sys­teem heeft ont­wik­keld, dat FAST heet, Func­ti­o­nal Ad­van­ced Sports Trai­ning (een pro­gram­ma dat hij ge­bruikt voor de be­ge­lei­ding van be­roem­de cli­ën­ten zo­als ac­teur Be­ni­cio Del Toro, maar ook voor 75-ja­ri­ge groot­moe­ders en an­de­re se­ni­o­ren die het min­der om mas­sa dan om be­houd van func­ti­o­na­li­teit in het he­le verouderingsproces gaat. Het ge­heim om de strijd te­gen de tijd aan te gaan, zegt hij, is squat­ten – go­blet squats, front squats en sin­gle leg bo­dy weight squats).

“Naar­ma­te je dich­ter en dich­ter naar het ein­de van een le­ven loopt, dan ga­ran­deer ik je dat je je­zelf voor je kop slaat dat je niet meer car­di­o­trai­ning hebt ge­daan. Dan kan je moei­lijk van je toi­let­pot op­staan en dan denk je ‘Had ik nou maar meer squa­toe­fe­nin­gen ge­daan.’” En hoe­wel hij dan mis­schien niet meer de Ve­ni­ce strong­man van wel­eer is, prijst hij zich­zelf toch ge­luk­kig nog een ge­ne­ra­list te zijn. Hij richt zich op een all­round fy­sie­ke ont­wik­ke­ling, van hard­lo­pen, tot sprin­tjes trek­ken tot sprin­gen en roei­en. “Ik kan even­goed met een C2-roei­er uit de voe­ten als met een dead­lift of een ket­t­le­bell of met bur­pees”, zegt hij. “Daar ben ik echt trots op. En daar heb ik zelf voor ge­zorgd.”

Te­gen­woor­dig is de brui­ne kuif van Koch ver­an­derd in een blin­ken­de zil­ve­ren, maar de fy­sie­ke uit­stra­ling is er nog steeds en men­sen her­ken­nen hem op de set daar ook nog steeds aan. “Ik deed een tijd­je ge­le­den wat ac­teer­werk voor de ‘The Bold and the Beau­ti­ful’”, zegt Koch. “Een van die ster­ren zag me en zei ‘Krijg nou het la­ze­rus, moet je zien wat er met Ri­chard Ge­re is ge­beurd. Hij is hard­co­re ge­wor­den.’ Dat was wel grap­pig.’

Koch werd al in de eer­ste se­lec­tie­ron­de ge­ko­zen en speel­de vijf sei­zoen in de NFL voor drie teams, waar­on­der de LA Rai­ders (bo­ven).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.