FITNESSMODEL LONY PIZARRO

Be­taald wor­den om met ge­wich­ten te trai­nen en er scherp uit te zien, is een droom voor veel ij­zer­fa­na­ten, maar voor New Yor­ker Lony Pizarro is het wer­ke­lijk­heid ge­wor­den.

Muscle & Fitness - - Trending -

Met 15 jaar had Lony Pizarro het he­le­maal ge­had met ma­ger en zwak zijn. Dus zocht hij, net zo­als zo­veel jon­ge knul­len op zoek naar res­pect, zijn heil bij de ge­wich­ten. Hij kocht en las Mus­cle & Fit­ness als wa­re het de bij­bel en be­stu­deer­de de fy­sie­ken die hij daar en in an­de­re bo­dy­buil­ding­ma­ga­zi­nes zag, en dacht “Als zij het kun­nen, dan kan ik het ook.”

Uit­ein­de­lijk werd hij zo droog dat hij aan bo­dy­buil­ding­wed­strij­den be­gon mee te doen. En zijn lief­de voor de trai­ning in­spi­reer­de hem ook een ba­che­lors graad in in­span­nings­fy­si­o­lo­gie te be­ha­len aan de Uni­ver­si­ty of Utah. Daar­na be­gon Pizarro als per­so­nal trai­ner in Salt La­ke Ci­ty. Maar on­danks dat hij er suc­ces mee had, voel­de hij de be­hoef­te om meer men­sen te be­rei­ken en meer in de fit­nessbran­che te doen. Dus ver­kas­te Pizarro van Utah naar New York, waar hij te­gen­woor­dig ac­teer­les­sen volgt naast zo­veel mo­ge­lijk fo­to­shoots doen.

“Fitnessmodel zijn is geen be­roep voor wat­jes”, zegt Pizarro. “En ook is het voor de mees­ten geen dik be­leg­de bo­ter­ham. Maar voor de door­zet­ters die er­in sla­gen het moei­lijk be­gaan­ba­re pad vol te hou­den kan het een enor­me be­vre­di­ging ge­ven om je­zelf te­rug te zien in advertenties en je fa­vo­rie­te magazines.”

De baan

Denk je dat fitnessmodel zijn wat voor je is? Hie­ron­der la­ten we je zien wat er

al­le­maal voor no­dig is, vol­gens Pizarro (In­st­agram: @lo­ny­piz­za­ro).

Da­ge­lijks werk

“Ik word wak­ker, eet mijn ont­bijt, ben een paar uur in de gym be­zig, ga weer naar huis, pak een dou­che, en dan weer een maal­tijd”, zegt Pizarro, wiens di­eet voor een groot deel be­staat uit din­gen als to­nijn, ti­la­pia, spi­na­zie, as­per­ge, en wa­ter. “Dan reis ik van mijn huis in New Jer­sey naar New York, met al mijn han­del bij me, voor­al de maal­tij­den. Ik ga naar cas­ting­bij­een­kom­sten met cas­tin­gen fo­to­bu­reaus en wat er nog meer aan pro­jec­ten met fo­to­gra­fen moet wor­den af­ge­han­deld om mijn port­fo­lio uit te brei­den. Als ik dan weer thuis ben doen ik nog twee uur­tjes car­dio en duik ik zo’n drie kwar­tier in de sau­na. Daar­na maak ik mijn maal­tij­den voor de vol­gen­de dag klaar.”

Ve­reis­te vaar­dig­he­den

“Je moet je­zelf heel goed kun­nen mo­ti­ve­ren”, zegt Pizarro. “In fei­te ben je een on­af­han­ke­lij­ke con­trac­tant en je bent je ei­gen be­drijf, dus je moet al­tijd klaar staan voor wat er al­le­maal moet wor­den ge­daan: trai­nen, net­wer­ken, op­drach­ten bin­nen­ha­len en de juis­te fo­to­gra­fen zoe­ken. Je moet je doel voor ogen hou­den en stap voor stap zor­gen dat je er komt.”

Leuk­ste deel van de baan

“Op het mo­ment dat je een klus hebt, voel je je top. Het is een ge­luk­za­lig ge­voel, met niets te ver­ge­lij­ken. Het is enorm be­vre­di­gend.”

Minst leu­ke deel van de baan

“Dat is dat je nooit weet wat en wan­neer je vol­gen­de klus is. Je moet er een hoop voor­be­rei­dend werk in stop­pen en dan maar af­wach­ten.”

An­der ad­vies

“Als pro­fes­si­o­neel fitnessmodel moet je al­tijd in goe­de sha­pe ver­ke­ren. Daar­naast is het je per­soon­lijk­heid die het ver­schil moet ma­ken, de ma­nier waar­op je over­komt. Wees je­zelf, een be­trouw­ba­re, vrien­de­lij­ke en hard­wer­ken­de per­soon, dat mer­ken men­sen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.