5 RE­DE­NEN WAAR­OM JE BOX JUMP BE­TER KAN

Ver­groot je po­wer en spaar je sche­nen door de­ze blun­ders niet te ma­ken.

Muscle & Fitness - - Train -

Box jumps sti­mu­le­ren me­ni­ge spor­tie­ve oe­fe­ning, le­ren het li­chaam kracht over te dra­gen en schok­ken te ab­sor­be­ren, en ma­ken je ex­plo­sie­ver. Als je het cor­rect doet ten­min­ste. He­laas heeft de fit­nes­sin­du­strie de Box jump la­ten ver­wa­te­ren door erg de na­druk te leg­gen op hoog­te en her­ha­lin­gen in plaats van cor­rec­te uit­voe­ring. Mi­ke Boy­le (een van de meest ge­waar­deer­de strength & con­di­ti­o­ning coa­ches en ei­ge­naar van ‘Strength and Con­di­ti­o­ning’ in Wo­burn, Mas­sa­chu­setts), laat ons de vijf groot­ste Box jump bloop­ers zien en hoe je die kunt re­pa­re­ren. Je be­gint en ein­digt in ver­schil­len­de po­si­ties. Spring van­uit een hal­ve squatpo­si­tie en land daar dan ook weer in. Niet ein­di­gen in de be­gin­pos­tie be­te­kent mee­stal ... nou, kijk maar naar num­mer 2. Lan­den met een bonk. Al­tijd een te­ken van slor­di­ge uit­voe­ring en een ge­brek aan li­chaams­con­tro­le. Zet af van­uit de heu­pen, an­ders krij­gen je knie­ën een te gro­te op­don­der. Con­cen­treer je op een at­le­ti­sche sprong met een zach­te lan­ding met de hie­len als eer­ste op de grond. Je box is te hoog. Als je box te hoog is, dan be­moei­lijk je de be­gin- en eind­po­si­tie. Be­gin met een niet al te ho­ge box, leer het sprin­gen on­der de knie te krij­gen en voer de hoog­te van de box dan ge­lei­de­lijk op. Je knie­ën knik­ken. Knik­ken­de knie­ën zijn zel­den een goed te­ken en be­te­ke­nen mee­stal dat je bil­spie­ren en ham­strings on­vol­doen­de zijn be­trok­ken. Ver­be­te­ren die han­del met be­hulp van de Globlin squat en La­te­ral mi­ni band walks. Je ge­bruikt je ar­men niet. Ver­ge­ten met je ar­men te zwaai­en ver­min­dert je po­werpro­duc­tie, waar­door de hoe­veel­heid kracht die wordt over­ge­bracht tij­dens de sprong flink, zeg maar met spron­gen ach­ter­uit gaat! Je moet je ar­men om­hoog zwaai­en om di­rect daar­na met je heu­pen af te zet­ten. Dat zorgt er­voor dat je op het­zelf­de punt landt als dat je springt. Het helpt te­vens om je even­wicht te be­wa­ren tij­dens sprin­gen en lan­den.

REPAREER DE­ZE BOX JUMP MISSERS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.