ANABOLEN ON­DER­ZOEK

DE WAAR­HEID OVER TES­TOS­TE­RON

Muscle & Fitness - - Eerste Pagina - TEKST:EIGENKRACHT.NL

Tsja. Het is waar, na­tuur­lijk. Dat ro­ken de kans op kan­ker fors ver­hoogt, is aan­ge­toond in dui­zen­den on­der­zoe­ken. Net zo­als we we­ten dat on­ge­zon­de voe­ding de kans op hart- en vaat­ziek­ten en dia­be­tes ty­pe-2 laat toe­ne­men. Over de scha­de­lij­ke ef­fec­ten van ro­ken is nu zo­veel cij­fer­ma­te­ri­aal be­schik­baar dat on­der­zoe­kers zelfs kun­nen uit­re­ke­nen met hoe­veel mi­nu­ten je le­vens­ver­wach­ting af­neemt door het ro­ken van wel­ge­teld één si­ga­ret. Zul­ke sta­tis­ti­sche be­re­ke­nin­gen zijn niet mo­ge­lijk als het om anabolen gaat. De ge­ge­vens ont­bre­ken en het is niet waar­schijn­lijk dat die ge­ge­vens er op kor­te ter­mijn gaan ko­men. On­der­zoek kost veel geld en de be­reid­heid van de over­heid en on­der­zoeks­in­stel­lin­gen om on­der­zoek naar de ef­fec­ten van ana­bo­len­ge­bruik te fi­nan­cie­ren, is niet groot.

Daar­om we­ten we bij lan­ge na niet zo­veel over de lan­ge ter­mijn­ge­vol­gen van anabolen als over die van ro­ken. Gro­te on­der­zoe­ken waar­in hon­derd- dui­zend ana­bo­len­ge­brui­kers ja­ren­lang wor­den ge­volgd, zijn er ge­woon­weg niet.

On­ge­zond hor­moon

We heb­ben wel tien­tal­len klei­ne on­der­zoe­ken waar­in ana­bo­len­ge­brui­kers va­ker hart­af­wij­kin­gen en dicht­ge­slib­de bloed­va­ten heb­ben dan na­tu­rel-spor­ters. En on­der­zoe­ken waar­in ana­bo­len­ge­bruik de wer­king van de her­se­nen ver­an­dert, of de kans op de­pres­sies en angst­stoor­nis­sen ver­hoogt. Vrij­wel al die stu­dies wij­zen in de­zelf­de rich­ting: anabolen zijn niet ge­zond. En daar­naast heb­ben we nog hon­der­den me­di­sche ge­val­len van bodybuilders die ziek wer­den door hun ana­bo­li­ca. En we heb­ben de fun­da­men­te­le ken­nis over de bi­o­lo­gi­sche ef­fec­ten van tes­tos­te­ron, het hor­moon dat mo­del heeft ge­staan voor de ana­bo­le ste­ro­ï­den. Uit die bi­o­lo­gi­sche ken­nis blijkt zon­ne­klaar wat voor ha­che­lij­ke zaak ana­bo­len­ge­bruik is. Tes­tos­te­ron is geen ge­zond hor­moon. In­der­daad, tes­tos­te­ron laat spier­weef­sel groei­en en sti­mu­leert de aan­maak van ro­de bloed­cel­len. Dank­zij tes­tos­te­ron zijn man­nen ge­spier­der en fy­siek ster­ker dan vrou­wen, en heb­ben ze vaak ook een gro­ter uithoudingsvermogen. Dat wa­ren nut­ti­ge ei­gen­schap­pen in voor­bije en ge­vaar­lij­ke tij­den, waar­in het over­le­ven van fa­mi­lies en stam­men af­hing van het suc­ces van man­nen in de jacht en in oor­lo­gen. Die bar­re tij­den zijn nu voor­bij, dank­zij de ze­ge­nin­gen van de tech­no­lo­gi­sche voor­uit­gang. Maar nog steeds ma­ken man­nen meer tes­tos­te­ron aan dan vrou­wen.

Man­nen be­ta­len een prijs voor hun spier­kracht en hun uithoudingsvermogen. Tes­tos­te­ron remt het im­muun­sys­teem en maakt man­nen kwets­baar­der voor vi­rus­sen en bac­te­ri­ën, en vat­baar­der voor al­ler­lei ziek­ten. Voor kan­ker, bij­voor­beeld. Bij­na al­le man­nen krij­gen, als ze maar oud ge­noeg wor­den, pros­taat­kan­ker. Dank­zij hun tes­tos­te­ron rui­men hun im­muun­cel­len de kan­ker­cel­len in hun pros­taat mee­stal niet goed op. Ster­ker nog, voor die pros­taat­kan­ker­cel­len fun­geert tes­tos­te­ron vaak als een soort kunst­mest. Bij man­nen die van na­tu­re veel tes­tos­te­ron aan­ma­ken, is de kans dat pros­taat­kan­ker al op be­trek­ke­lijk jon­ge leef­tijd zijn le­lij­ke kop op­steekt gro­ter dan bij man­nen met een ge­mid­del­de

con­cen­tra­tie tes­tos­te­ron, schrij­ven Ame­ri­kaan­se on­der­zoe­kers in de ‘Jour­nal of Uro­lo­gy’.

Ver­ou­de­ring in de ver­snel­ling

Bo­ven­dien blijkt uit steeds meer on­der­zoe­ken dat tes­tos­te­ron een ver­ou­de­rings­hor­moon is. De pro­ces­sen die zich af­spe­len in een cel die ver­ou­dert, of in een kan­ker­cel die ten kos­te van al­les maar blijft groei­en, lij­ken ake­lig veel op de groei­pro­ces­sen in spier­cel­len. Als je je­zelf een beet­je gaat ver­die­pen in wat er op mo­le­cu­lair ni­veau ge­beurt in groei­end spier­weef­sel, dan ont­dek je al snel mo­le­cu­len met na­men als MTOR, Akt, s6k en Erk. Als die mo­le­cu­len ac­tief wor­den, gaan spie­ren groei­en. Ana­bo­le hor­mo­nen, zo­als tes­tos­te­ron en IGF 1, prik­ke­len die mo­le­cu­len. Maar die­zelf­de mo­le­cu­len kom je ook te­gen in het on­co­lo­gi­sche on­der­zoek en an­ti-ver­ou­de­rings­on­der­zoek, waar we­ten­schap­pers koorts­ach­tig zoe­ken naar ma­nie­ren om die mo­le­cu­len af te rem­men.

Toen Moe­der Na­tuur (of, als je dat lie­ver wilt: de evo­lu­tie) bij wij­ze van spre­ken be­sloot dat man­nen meer tes­tos­te­ron moesten gaan aan­ma­ken, maak­te het dus een af­we­ging. Man­nen wer­den kwets­baar­der, wer­den va­ker ziek en leef­den kor­ter. Maar in de pe­ri­o­de dat ze leef­den, wa­ren ze wel be­ter in staat om voor hun clan, stam of fa­mi­lie te zor­gen.

Die uit­ruil is niet ty­pisch voor men­sen. Bi­o­lo­gen zien hem bij­na over­al in de na­tuur waar soor­ten be­staan uit man­ne­lij­ke en vrou­we­lij­ke in­di­vi­du­en. En hoe ge­vaar­lij­ker en vij­an­di­ger de om­ge­ving voor een dier­soort is, hoe meer tes­tos­te­ron de man­ne­lij­ke exem­pla­ren aan­ma­ken (en hoe kor­ter het le­ven van de man­ne­lij­ke exem­pla­ren). Man­nen le­ven nog steeds kor­ter dan vrou­wen. Het ver­schil in le­vens­duur lijkt ook niet klei­ner te wor­den, on­danks al­le me­di­sche voor­uit­gang.

Het is mis­schien niet aar­dig om te zeg­gen en ook niet po­li­tiek cor­rect, maar voor de na­tuur en de evo­lu­tie zijn man­nen een weg­werp­ge­slacht. In de goe­de ou­de steen­tijd kre­gen vrou­wen kin­de­ren en zorg­den vrou­wen ja­ren­lang voor kin­de­ren, tot­dat die oud ge­noeg wa­ren om zelf een mam­moet neer te knup­pe­len. De taak van man­nen was om er­voor te zor­gen dat vrou­wen zwan­ger wer­den en er ver­vol­gens voor te zor­gen dat zij en hun kin­de­ren ble­ven le- ven. Kos­te wat kost, des­noods tot de dood er­op volg­de. Ana­bo­le hor­mo­nen, tes­tos­te­ron voor­op, speel­den daar­bij een sleu­tel­rol.

Ge­luk­kig le­ven we nu in be­te­re tij­den. Hon­ger, oor­log en dood lig­gen niet meer con­ti­nu op de loer, en zo­wel man­nen als vrou­wen kun­nen re­ke­nen op een lan­ger en ho­pe­lijk ook boei­en­der le­ven dan dui­zen­den ja­ren ge­le­den. On­ze her­se­nen en on­ze tech­no­lo­gie heb­ben ons met in­no­va­ties zo­als land­bouw, kunst­mest, an­ti­bi­o­ti­ca, cen­tra­le ver­war­ming, an­ti­con­cep­tie­pil­len, ge­vul­de koe­ken en ei­wit­s­ha­kes (we noe­men maar wat) be­vrijd van de ge­na­de­lo­ze na­tuur. Vrou­wen kun­nen nu meer met hun le­ven doen dan kin­de­ren ba­ren en op­voe­den, en man­nen hoe­ven zich niet meer dood te vech­ten.

Maar die­zelf­de her­se­nen en tech­no­lo­gie ga­ven ons ons ook de ana­bo­le ste­ro­ï­den, waar­mee far­ma­co­lo­gi­sche bodybuilders de con­cen­tra­tie ana­bo­le hor­mo­nen

in hun li­chaam ver­ho­gen tot ver bo­ven het ni­veau waar­op het li­chaam is be­re­kend. Als je nou weet dat er zelfs een prijs­kaart­je hangt aan de hoe­veel­heid tes­tos­te­ron die van na­tu­re cir­cu­leert in een man­nen­li­chaam, denk je dan heus dat for­se hoe­veel­he­den ana­bo­le ste­ro­ï­den geen kwaad kun­nen?

“MAN­NEN BE­TA­LEN EEN PRIJS VOOR HUN SPIER­KRACHT EN HUN UITHOUDINGSVERMOGEN.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.