Pan­da­mo­ni­um

SIMEON PANDA is een van de groot­ste fit­ness su­per­ster­ren op in­ter­net, met zo’n 9 mil­joen vol­gers op In­st­agram en Fa­ce­book. Ter­wijl hij zich voor­be­reidt op zijn vol­gen­de stap in zijn car­ri­è­re (Hol­ly­wood), ver­telt Panda ons hoe hij in slechts en­ke­le ja­ren d

Muscle & Fitness - - Inhoudsopgave - DOOR JIM SCHMALTZ /// FO­TO’S TOM WATKINS

Simeon Panda heeft zo’n 9 mil­joen vol­gers op In­st­agram en Fa­ce­book. Hij ver­telt ons hoe hij in slechts en­ke­le ja­ren de over­stap maak­te van per­so­nal trai­ner naar we­reld­wijd merk.

HIJ IS EEN VAN DE BEKENDSTE BODYBUILDERS

TER WE­RELD, maar Simeon Panda heeft nog nooit een wed­strijd ge­won­nen en zelfs nog nooit mee­ge­daan aan een Ifbb-wed­strijd. Niet dat de in Lon­den ge­bo­ren so­ci­al me­dia-sen­sa­tie niet mee zou kun­nen met de wed­strijd­at­le­ten – daar gaat het ge­woon niet om. De hui­di­ge top­fit­ness­be­roemd­he­den zo­als Panda zijn niet ge­maakt op het po­di­um, op co­vers, of door se­mi­nars te ge­ven. Ze zijn ge­cre­ëerd via een muis­klik, via ge­deel­de be­rich­ten en op­mer­kin­gen op di­gi­ta­le plat­for­men zo­als In­st­agram en Fa­ce­book. En er zijn er maar wei­nig zo snel ko­men op­zet­ten en zo suc­ces­vol als Panda, die in 2013 be­gon met blog­gen For­bes klas­seer­de de 1,85 me­ter lan­ge en 98 ki­lo zwa­re Brit­se bo­dy­buil­der als de ze­ven­de meest

in­vloed­rij­ke fit­nessster van de we­reld, met een to­taal aan­tal vol­gers op so­ci­al me­dia van on­ge­veer 9 mil­joen. Op zijn po­pu­lai­re web­si­te (simeonpanda.com) biedt Panda een he­le se­rie merk­pro­duc­ten aan (ebooks, pols­ban­den, trai­nings­ac­ces­soi­res, te­le­foon­hoes­jes, fit­ness­kle­ding) waar­van er veel be­drukt zijn met zijn lo­go ‘Just Lift’. En hij ver­koopt. Veel. Panda is een een­mans­be­drijf en zo­als zo­veel on­li­ne ge­cre­ëer­de per­soon­lijk­he­den kan hij meer merk dan man lij­ken. Maar een deel van Panda’s aan­trek­kings­kracht is zijn au­then­ti­ci­teit. Men­sen voe­len zich met hem ver­bon­den van­we­ge zijn op­rech­te lief­de voor wat hij doet.

Vol­gens Panda was zijn groei naar een we­reld­be­kend merk he­le­maal geen voor­op­ge­zet plan. Er was geen mas­ter­plan. “Ik was zelfs nooit van plan om bo­dy­buil­der te wor­den,” zegt Panda, 31, die thuis be­gon te trai­nen toen hij 15 jaar was. “Ik bleef ge­woon trai­nen om­dat ik het leuk vond. Ik was al 10 jaar aan het trai­nen voor­dat ik zelfs maar een fo­to nam.”

Hij heeft de ver­lo­ren tijd meer dan goed ge­maakt. Hij is ont­zet­tend knap en fo­to­ge­niek. Hij heeft mas­sie­ve schou­ders en een borst­par­tij die vloei­end over­loopt naar een smal mid­del dat be­straat is met die­pe buik­spier­blok­ken. Het is een li­chaam dat voor een ca­me­ra moet staan. Zijn 3,4 mil­joen In­st­agram-vol­gers en 5,4 mil­joen Fa­ce­book-vol­gers van over de he­le we­reld zul­len het daar­mee eens zijn. Panda is een bo­dy­buil­ding­ta­lent van we­reld­klas­se.

Jon­gen ont­moet dumb­bell en wordt ver­liefd

Panda’s be­gin als bo­dy­buil­der is door­snee. Ge­ïn­spi­reerd door een me­de­leer­ling die nog­al ge­spierd was, kocht hij zijn eer­ste paar dumb­bells en nam ze mee naar zijn slaap­ka­mer voor zijn eer­ste trai­ning. Het was lief­de van­af de eer­ste her­ha­ling. “Het klinkt mis­schien nog­al klef of cli­ché, maar ik was ver­slaafd van­af de eer­ste pomp,” zegt Panda. “Zo wil­de ik me el­ke dag voe­len.”

Hij train­de als hij maar even de kans had en voeg­de ge­lei­de­lijk steeds meer ma­te­ri­aal toe aan zijn slaap­ka­me­rar­se­naal. “Ik had zo on­ge­veer een he­le sport­school in mijn slaap­ka­mer,” zegt hij. “Bench press, wi­de-grip chin-up bar, Ez-curl bar. Ik train­de con­ti­nu, al­tijd op jacht naar de pomp.”

Wat Panda niet had was be­ge­lei­ding via in­ter­net. Zijn vor­men­de ja­ren von­den plaats be­gin en mid­den ja­ren 2000, voor de ex­plo­sie­ve groei van Fa­ce­book en In­st­agram. Hij ziet dat als een voor­deel voor zijn ont­wik­ke­ling. “Ik had nie­mand om me mee te ver­ge­lij­ken, om de strijd mee aan te gaan,” zegt hij. “Ik denk dat dat hielp. Thuis had ik al­leen maar mijn dumb­bells en har­de mu­ziek. Ik train­de een jaar of vijf, zes thuis zon­der in­vloed van an­de­ren.”

Voor hem is trai­nen meer dan een le­vens­stijl. “Ik hoef niet ge­mo­ti­veerd te zijn om te trai­nen,” legt hij uit. “Ik ben meer als een tie­ner met een Xbox. De sport­school is nog nooit een op­ga­ve ge­weest. Nooit. Ik kijk er el­ke dag naar uit.”

Hij be­gon heel rus­tig on­li­ne, door wat fo­to’s te plaat­sen in een blog. In die tijd was hij per­so­nal trai­ner ge­wor­den, waar­door hij het am­bacht nog be­ter on­der de knie kreeg. Hij be­gon zijn uit­ge­brei­de ken­nis te de­len en daar­na bun­del­de hij zijn trai­nin­gen in ebooks. Hij ver­kocht er zo­veel dat hij be­sloot te stop­pen met zijn baan en gast­op­tre­dens te gaan doen en se­mi­nars te ge­ven.

“Ik plaatste niet ge­woon maar wat fo­to’s. Ik pro­beer­de in­for­ma­tie te de­len,” zegt Panda. De re­ac­ties kwa­men vrij­wel di­rect. Men­sen kon­den er geen ge­noeg van krij­gen.

Als we hem vra­gen hoe hij in staat was mil­joe­nen fans te krij­gen in een zo druk be­zet­te markt zegt Panda dat hij denkt

dat zijn op­rech­te lief­de voor wat hij doet op­viel bij de vol­gers.

“Ik pro­beer­de tot uit­druk­king te bren­gen hoe ge­pas­si­o­neerd ik was over trai­nen en ik denk dat dat veel men­sen aan­trok,” zegt hij. “Ik wil dat ie­der­een mijn pas­sie gaat de­len. Dat is wat men­sen fijn vin­den, om in dat ge­voel te de­len. Ik kan niets an­ders be­den­ken als re­den waar­om men­sen zich aan­ge­trok­ken voe­len.” (Op­mer­king: wij kun­nen nog wel een an­de­re re­den be­den­ken voor zijn po­pu­la­ri­teit – zijn on­ge­loof­lijk goe­de fy­siek.)

De mees­te vol­gers van Panda ko­men uit Ame­ri­ka, maar hij heeft ook een he­le scha­re fans in Duits­land, India en Egyp­te die trouw zijn web­si­te en so­ci­al me­di­aac­counts aan­klik­ken. Iro­nisch ge­noeg staat En­ge­land, zijn thuis­land, pas op de vijf­de of zes­de plaats in de­ze lijst.

Maar on­ge­acht waar zijn vol­gers van­daan ko­men, Panda ziet ze als ge­lij­ken in de fit­ness­reis. “Ik zie ze niet als fans. Ik zie ze als ge­lijk­ge­zin­de fit­nes­sen­thou­si­as­te­lin­gen, me­de­rei­zi­gers,” zegt Panda. “Laatst zei ie­mand te­gen me: ”Her­in­ner je je nog de tijd dat je nie­mand was?” Ik ge­loof daar niet in. Ie­der­een is ie­mand. Ik heb al­tijd het idee ge­had dat ik ge­luk had. Ik heb me nog nooit be­ter ge­voeld dan ie­mand an­ders.”

‘Just Lift’

Panda’s ge­ne­reu­ze, le­ven­di­ge uit­stra­ling is wat leid­de tot zijn slo­gan: ‘Just Lift’. “Dat schoot me te bin­nen toen ik heel veel ne­ga­ti­vi­teit ge­zien had op in­ter­net,” zegt hij. “Ik vind het ge­woon echt fijn om te trai­nen. Dus be­gon ik met het plaat­sen van de hashtag ‘just­lift’. Ver­geet ver­der al­les, ga ge­woon trai­nen. Houd het po­si­tief.”

De men­sen von­den het ge­wel­dig en deel­den het over­al op In­st­agram en Fa­ce­book. Daar­na ging hij die uit­spraak op pols­band­jes en trai­nings­ban­den plaat­sen. Dat leid­de tot zijn fit­ness­kle­ding­lijn die ge­maakt wordt in de V.S.

Hoe­wel Panda niet be­gon als groot merk, wist hij wel hoe hij ge­bruik kon ma­ken van zijn vol­gers, toen hij die een­maal vol­doen­de had, om door te gaan met zijn ex­po­nen­ti­ë­le groei. Met zijn naams­be­kend­heid bij mil­joe­nen over de

he­le we­reld denkt Panda dat hij de vol­gen­de stap kan ma­ken in zijn car­ri­è­re – het Hol­ly­wood­ster­ren­dom. “Ik heb net mijn vi­sum om in de V.S. te mo­gen wo­nen,” zegt Panda. “Ik ver­huis naar L.A. voor een ac­teer­car­ri­è­re. Dat is iets dat ik al­tijd al heb wil­len doen.”

Hij is al zes we­ken in Los An­ge­les ge­weest voor een in­ten­sie­ve ac­teer­cur­sus en die er­va­ring heeft hem er­van over­tuigd dat hij er klaar voor is om de sprong in het die­pe te ma­ken. Hij is zijn vecht­kun­sten aan het op­poet­sen en zegt dat hij zich voor­al wil gaan rich­ten op ac­tie­rol­len. Denk niet te snel dat hem dat niet gaat luk­ken. Panda is ij­ve­rig en bijt zich vast in zijn doe­len. Net zo­als an­de­re bodybuilders die de over­stap ge­maakt heb­ben naar ac­te­ren, denkt hij dat de dis­ci­pli­ne en werk­hou­ding die hij ge­leerd heeft door het trai­nen hem zul­len hel­pen zijn nieu­we doel te be­rei­ken.

“Ge­duld, pas­sie en door­zet­tings­ver­mo­gen zijn de be­lang­rijk­ste din­gen,” zegt hij. “Als je er­gens tijd in stopt, ge­duld hebt, hard blijft wer­ken en in je­ze lf blijft ge­lo­ven, zul­len de goe­de din­gen naar je toe ko­men. Dat is ge­beurd met al­les wat ik ge­daan heb.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.