Voor­woord

Muscle & Fitness - - Inhoudsopgave -

Waar­om het be­lang­rijk is om je bloed­waar­den te tes­ten.

Na­tuur­lijk is het voor ie­der­een nut­tig eens in de zo­veel tijd de bloed­waar­den te chec­ken, maar la­ten we eer­lijk zijn, de re­den dat veel men­sen in de we­reld van het wed­strijd­bo­dy­buil­ding hun bloed­waar­den la­ten tes­ten, is dat ze be­paal­de mid­de­len heb­ben ge­bruikt die het ri­si­co van af­wij­ken­de bloed­waar­den ver­gro­ten. Er zijn ver­schil­len­de on­li­ne web­si­tes die tes­ten aan­bie­den en ik en mijn part­ner René Groenen heb­ben met de Flex Chal­len­ge ge­ko­zen voor een sa­men­wer­king met bloed­waar­den­test.nl. Zij had­den al een ‘bo­dy­buil­ding­test’ maar heb­ben en­ke­le ja­ren ge­le­den op ons ver­zoek een ‘Flex Chal­len­ge-test’ sa­men­ge­steld met 15 ex­tra waar­den (zie ar­ti­kel op pa­gi­na 52). René Groenen heeft hier in de­ze uit­ga­ve een uit­ge­breid ar­ti­kel over ge­schre­ven en legt uit waar­om we voor de­ze waar­den heb­ben ge­ko­zen, wan­neer je je­zelf het bes­te kunt la­ten tes­ten en hoe dat in zijn werk gaat.

Nog­maals, de test is voor ie­der­een nut­tig. Ook men­sen die een streng di­eet vol­gen, bij­voor­beeld voor een wed­strijd, doen er goed aan zich te la­ten tes­ten om­dat een dras­ti­sche ver­an­de­ring van het eet­pa­troon (he­le­maal in­dien dit wordt ge­com­bi­neerd met een zeer in­ten­sief trai­nings­sche­ma), voor hor­mo­na­le en an­de­re schom­me­lin­gen in het li­chaam kan zor­gen. Spor­ten is goed voor je, maar soms ga je de grens over en met top­sport is dat va­ker het ge­val dat je mis­schien zou den­ken, Daar­om moet je je ge­zond­heid te al­len tij­de in de ga­ten hou­den. Na­tuur­lijk kun je niet al­les voor­ko­men, maar er zou heel veel el­len­de be­spaard blij­ven als men­sen zich iets va­ker lie­ten na­kij­ken.

In een vo­ri­ge uit­ga­ve stond het ar­ti­kel ‘Is bo­dy­buil­ding de meest do­de­lij­ke sport?’ en hier­in schreef ik dat Ajax-voet­bal­ler Ab­del­hak Nou­ri was over­le­den, ter­wijl ie­der­een weet dat hij nog in le­ven is (in co­ma­teu­ze toe­stand). Ex­cu­ses dus voor de­ze sim­pel­weg stom­me fout die ik eer­lijk ge­zegd ook niet kan ver­kla­ren.

HAR­RY DE JON­GE Hoofd­re­dac­teur Mus­cle & Fit­ness

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.