Vol­gen­de maand in Mus­cle & Fit­ness

Muscle & Fitness - - Inhoudsopgave -

Ui­ter­aard in dit num­mer veel aan­dacht voor het groot­se kracht­sport­eve­ne­ment van de Be­ne­lux, het S.A.P. Week­end, waar Mus­cle & Fit­ness ui­ter­aard pro­mi­nent aan­we­zig is. Ons co­ver­mo­del An­dré Deiu is ook aan­we­zig en in dit num­mer kun je le­zen hoe de zeer jon­ge en po­pu­lai­re Roe­meen zijn es­the­ti­sche fy­siek wist te ont­wik­ke­len. Je treft in dit num­mer ook het vol­le­di­ge pro­gram­ma aan, wat met 8 sport­eve­ne­men­ten geen over­bo­di­ge luxe is.

We gaan nog even door met de pijn­vrije ben­en­trai­ning en af­gaan­de op de re­ac­ties op deel 1 zal dit ar­ti­kel ook de­ze maand veel le­zers trek­ken.

Flex Le­wis, de zes­vou­dig Olym­pi­a­kam­pi­oen, brengt een trai­nings­me­tho­de waar ie­der­een, maar dan ook echt ie­der­een, zijn voor­deel mee kan doen.

We ho­pen ui­ter­aard je te­gen te ko­men bij het S.A.P. Week­end en het zou leuk zijn als je de co­ver even komt la­ten sig­ne­ren door de man op die co­ver zelf! Maar als het je niet lukt langs te ko­men wen­sen we je ook weer veel lees­ple­zier toe met de­ze weer erg in­for­ma­tie­ve Mus­cle & Fit­ness.

Op de fo­to een van de ruim 30 da­mes die in ok­to­ber bij Mus­cle­to­taal mee­de­den aan de po­seer­les­sen. Ruim 200 da­mes en he­ren zijn weer vol­op in voor­be­rei­ding op de S.A.P.-CUP, on­der­deel van het S.A.P. Week­end dat 9 10 de­cem­ber in Veldhoven plaats­vindt. In de vol­gen­de uit­ga­ve ui­ter­aard veel meer over dit groot­ste kracht­sport­eve­ne­ment van de Be­ne­lux!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.