Zes do­den na over­stro­ming Mum­bai

NRC Handelsblad - - Binnenland -

Bij over­stro­min­gen in de In­di­a­se stad Mum­bai zijn ze­ker zes men­sen om­ge­ko­men, on­der wie twee kinderen. Dat meldt pers­bu­reau Reuters. De stad kampt met he­vi­ge re­gen­val. Stra­ten zijn ri­vie­ren ge­wor­den, men­sen wa­den tot hun mid­del door de stra­ten. In Mum­bai wo­nen zo’n twin­tig mil­joen men­sen en de stad is het fi­nan­ci­ë­le hart van het land. Al­leen al op dins­dag viel bij­na 13 cen­ti­me­ter wa­ter. Me­te­o­ro­lo­gen ver­wach­ten dat de re­gen voor­lo­pig aan­houdt.

Ook in de­len van de sta­ten Goa and Gu­ja­rat wordt ge­waar­schuwd voor he­vi­ge re­gen­val. De over­stro­min­gen in Azië heb­ben vol­gens het Ro­de Kruis aan meer dan 900 men­sen het le­ven ge­kost. Dit jaar valt er meer re­gen dan ge­mid­deld. Ne­pal kamp­te bij­voor­beeld met de hef­tig­ste re­gen­val van de af­ge­lo­pen tien jaar. (NRC)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.