Nrc

Maar mijn ba­by zal nooit een va­der heb­ben

NRC Handelsblad - - Buitenland -

Ver­woest ge­bouw in de ou­de stad van Raq­qa. (links). Fo­to’s rechts: sa­tel­liet­beel­den van Raq­qa van 2 ju­ni (tij­dens bom­bar­de­ment, boven) en 19 ju­li van dit jaar. le­maal niet dat de bur­gers Raq­qa ver­la­ten. Die heeft het ter­reur­net­werk no­dig als men­se­lijk schild.

„Isla­mi­ti­sche Staat hield men­sen ge­van­gen in hun wij­ken om ze als dek­king te ge­brui­ken bij mi­li­tai­re ope­ra­ties”, schreef Am­ne­sty In­ter­na­ti­o­nal in een vo­ri­ge week ge­pu­bli­ceerd rap­port. Met het oog daar­op heb­ben IS-strij­ders de af­ge­lo­pen maan­den sys­te­ma­tisch al­le uit­vals­we­gen van­uit Raq­qa van land­mij­nen en boo­by traps voor­zien. Al­leen zij we­ten waar die lig­gen. Vluch­ten kan al­leen met enor­me ri­si­co’s. Toch doen som­mi­gen dat.

Land­mijn

De 15-ja­ri­ge Raawa­na be­schreef in het rap­port hoe zij met haar fa­mi­lie in ju­ni pro­beer­de te vluch­ten. „Mijn man Ibra­him (24) en zijn va­der lie­pen voor­op. Ik was een beet­je ach­ter­ge­ble­ven om­dat ik in ver­wach­ting ben en moe was van al dat lo­pen. Zij stap­ten op een land­mijn en wa­ren op slag dood”, zo be­schreef Raawa­na. Ze viel zelf flauw maar over­leef­de en wist la­ter als­nog met an­de­ren een dorp te be­rei­ken. „Maar mijn ba­by zal nooit een va­der heb­ben”, ver­tel­de de piep­jon­ge we­du­we aan Am­ne­sty.

Al­leen wie nog flink wat geld over heeft, slaagt er door om­ko­ping van IS­strij­ders die we­ten waar de mij­nen lig­gen, in om te ont­snap­pen. Maar het spaar­geld van de mees­ten is al­lang op. Een aan­zien­lijk deel van de be­vol­king had ove­ri­gens al veel eer­der zijn toe­vlucht bui­ten de stad ge­zocht – vol­gens schat­tin­gen van de Ver­e­nig­de Na­ties in to­taal zo’n 200.000 men­sen. In veel ge­val­len stuur­den man­nen hun ge­zin­nen naar bui­ten om zelf hun huis en spul­len te blij­ven be­wa­ken.

De over­blij­vers in Raq­qa kun­nen nu ech­ter nau­we­lijks meer weg uit de stad, waar de strijd steeds he­vi­ger is ge­wor­den. De stad zou in­mid­dels ech­ter voor de helft zijn ver­o­verd door de troe­pen van de Sy­ri­sche De­mo­cra­ti­sche Strijd­krach­ten (SDF), die voor­al uit Sy­ri­sche Koer­den be­staan.

JIMMY MORALES

De SDF krijgt lucht­steun van de Ame­ri­ka­nen.

Noch de SDF, noch de Ame­ri­ka­nen en hun wes­ter­se bond­ge­no­ten gaan zacht­zin­nig te werk. De af­ge­lo­pen week al­leen al wer­den er ze­ker 250 lucht­aan­val­len uit­ge­voerd. Af­ge­lo­pen dins­dag kwa­men vol­gens het Sy­ri­sche Ob­ser­va­to­ri­um voor de Men- Raawa­na (15), we­du­we uit Raq­qa sen­rech­ten ten min­ste 42 men­sen om het le­ven, on­der wie ne­gen­tien kinderen en twaalf vrou­wen bij lucht­bom­bar­de­men­ten. Een an­de­re or­ga­ni­sa­tie, ‘Raq­qa is being slaugh­te­red si­lent­ly’ meld­de de af­ge­lo­pen week dat er sinds het be­gin van het of­fen­sief ze­ker 946 bur­gers zijn ge­dood.

Ook in an­de­re op­zich­ten wordt het le­ven voor de in­wo­ners van Raq­qa steeds zwaar­der, net als eer­der tij­dens het be­leg van Oost-Alep­po en meer re­cent nog in de Noord-Iraak­se stad Mo­sul. Al twee maan­den heeft de be­vol­king van Raq­qa geen stro­mend wa­ter meer en de voed­sel­te­kor­ten wor­den steeds nij­pen­der. Ve­len le­ven al maan­den van in­ge­blikt voed­sel.

In­ter­na­ti­o­na­le hulp­ver­le­ners kun­nen wei­nig doen voor de in het nauw ge­dre­ven bur­gers. In Alep­po en Mo­sul viel er via con­tac­ten met de re­ge­ring van bei­de lan­den nog het no­di­ge te re­ge­len. Maar bij Raq­qa heeft de Sy­ri­sche re­ge­ring maar wei­nig in te bren­gen. Ook met IS kun­nen hulp­ver­le­ners geen za­ken doen. De hulp­ver­le­ning van­uit het na­bu­ri­ge Tur­kije ver­loopt even­eens stroef. De Tur­ken, die met gro­te zorg het op­ruk­ken van de Sy­ri­sche Koer­den vol­gen, to­nen zich wei­nig co­ö­pe­ra­tief wan­neer het om hu­ma­ni­tai­re hulp voor net door Koer­den be­vrij­de ge­bie­den gaat.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.