PRE­SI­DENT VAN GUATEMALA De tv-ko­miek die schoon schip zou ma­ken, is nu zelf ver­dacht

Pre­si­dent Jimmy Morales, in op­spraak we­gens cor­rup­tie, vecht voor zijn po­li­tie­ke le­ven nu hij op ram­koers ligt met een VN-com­mis­sie.

NRC Handelsblad - - Buitenland - Door on­ze redacteur

Me­rijn de Waal

De voor­ma­li­ge tv-ko­miek Jimmy Morales werd eind 2015 ge­ko­zen met de be­lof­te een eind te ma­ken aan de en­de­mi­sche cor­rup­tie in Guatemala. Met zijn cam­pag­nes­lo­gan ‘Noch cor­rupt, noch een dief’ om­arm­den kie­zers hem mas­saal als de an­ti-es­ta­blish­ment­kan­di­daat die wel even schoon schip zou ma­ken. Pre­si­dent Jimmy Morales boek­te CICIG de af­ge­lo­pen ja­ren wel suc­ces. Klap­stuk was de ver­vol­ging van Morales’ di­rec­te voor­gan­ger, de be­ruch­te ge­ne­raal b.d. Ot­to Pé­rez Mo­li­na. Hij moest af­tre­den om­dat hij mil­joe­nen weg­sluis­de bij de dou­a­ne.

De volks­woe­de over die af­fai­re leid­de Morales’ ver­kie­zing in. De iro­nie wil dat de­zelf­de on­der­zoe­kers die zo de weg voor Morales pla­vei­den, hem nu ook op de kor­rel ne­men. De cir­kel is he­le­maal rond, nu in dit on­der­zoek ook Ot­to Pé­rez Mo­li­na op­duikt: Morales zou op cam­pag­ne gra­tis een he­li­kop­ter heb­ben mo­gen le­nen van een van Mo­li­na’s mi­nis­ters, nu een voort­vluch­ti­ge. Een van de wei­ni­gen bui­ten Morales’ ei­gen par­tij die het nog op­ne­men voor de ge­plaag­de pre­si­dent is dan ook Ot­to Pé­rez Mo­li­na.

Nog geen twee jaar la­ter is Morales zelf on­der­werp van on­der­zoek. De In­ter­na­ti­o­na­le Com­mis­sie te­gen Straf­fe­loos­heid in Guatemala (CICIG) heeft sa­men met de open­baar aan­kla­ger een voor­on­der­zoek ge­o­pend naar Morales. Ze ver­den­ken hem er­van 6,6 mil­joen quet­za­les (ruim 752.000 eu­ro) aan cam­pag­ne­gel­den niet te heb­ben op­ge­ge­ven bij de kies­raad. Eer­der dit jaar wer­den de broer en een zoon van Morales al ge­ar­res­teerd op ver­den­king van cor­rup­tie.

Vrij­dag reis­de de pre­si­dent nog naar New York om VN-baas Antó­nio Gu­ter­res te vra­gen CICIG „stren­ger aan haar man­daat” te hou­den. Dat had geen ef­fect: die­zelf­de dag vroeg de com­mis­sie aan het grond­wet­te­lijk hof Morales’ im­mu­ni­teit op te hef­fen. Hier­op ver­klaar­de Morales zon­dag CICIG-com­mis­sa­ris Iván Velásquez tot per­so­na non gra­ta. Maar het con­sti­tu­ti­o­ne­le hof blok­keer­de la­ter die dag het uit­zet­tings­be­vel te­gen hem.

Na dit ju­ri­disch ge­touw­trek leek Morales maan­dag­avond in te bin­den. In een cryp­ti­sche tekst op Fa­ce­book stel­de hij „de be­slui­ten van de ju­ri­di­sche or­ga­nen te blij­ven res­pec­te­ren”.

Het toont hoe de com­mis­sie sinds haar op­rich­ting in 2006 Guatemala’s wan­ke­le rechts­staat weet te schra­gen. Na de bur­ger­oor­log (1960-96, ze­ker 200.000 do­den) be­hiel­den (pa­ra)mi­li­tai­ren en ge­or­ga­ni­seer­de mis­daad veel macht. De ei­gen jus­ti­tie lukt het am­per deze ‘pa­ral­lel­le struc­tu­ren’ bloot te leg­gen. Met steun van de in­ter­na­ti­o­na­le ge­meen­schap

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.