Cel voor ei­ge­naar van ramp­fa­briek

NRC Handelsblad - - Buitenland -

De ei­ge­naar van Ra­na Pla­za, de kle­ding­fa­briek in Bang­la­desh die in 2013 in­stort­te en waar­bij ruim 1.100 men­sen om­kwa­men, is dins­dag ver­oor­deeld tot een ge­van­ge­nis­straf van drie jaar voor cor­rup­tie. Dit von­nis staat los van de ramp, maar het is wel de eer­ste keer sinds de tra­ge­die dat de ei­ge­naar, So­hel Ra­na, is ver­oor­deeld. De rechts­za­ken te­gen Ra­na in ver­band met de ramp, een van de groot­ste uit de in­du­stri­ë­le ge­schie­de­nis, lo­pen nog. Ra­na heeft zich vol­gens de rech­ter schul­dig ge­maakt aan het ach­ter­hou­den van in­for­ma­tie over zijn in­ko­men bij een an­ti-cor­rup­tie­com­mis­sie. Hij kreeg ook een boe­te van om­ge­re­kend 500 eu­ro. (AFP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.