In­ter­na­ti­o­na­le co­a­li­tie valt kon­vooi IS uit Li­ba­non aan

Een vrij­ge­lei­de voor IS­strij­ders was de VS een doorn in het oog. Met bom­kra­ters werd hun de door­tocht ver­hin­derd.

NRC Handelsblad - - In het nieuws - Door een on­zer re­dac­teu­ren

De co­a­li­tie te­gen Isla­mi­ti­sche Staat (IS) on­der lei­ding van de Ver­e­nig­de Sta­ten heeft woens­dag met een lucht­bom­bar­de­ment een om­stre­den kon­vooi van IS-strij­ders en hun fa­mi­lie­le­den de pas af­ge­sne­den. Dit was uit een en­cla­ve in de Li­ba­nees-Sy­ri­sche grens­streek on­der­weg naar een IS-bol­werk in het noord­oos­ten van Syrië. Het kon­vooi, be­staan­de uit 308 strij­ders en 331 bur­gers, was ver­trok­ken na een re­cent ak­koord met het Li­ba­ne­se le­ger. Daar­bij wa­ren ook het Sy­ri­sche le­ger en de in Syrië ac­tie­ve Li­ba­ne­se mi­li­tie Hez­bol­lah be­trok­ken.

De IS’ers zou­den een vrij­ge­lei­de krij­gen naar de plaats Al­bu Ka­mal in ruil voor in­for­ma­tie over de plaats waar stof­fe­lij­ke res­ten zijn be­gra­ven van ne­gen door IS ge­do­de Li­ba­ne­se en Sy­ri­sche mi­li­tai­ren.

Voor­al de Ame­ri­ka­nen stoor­den zich aan de­ze over­een­komst. Brett McGurk, de Ame­ri­kaan­se ge­zant bij de co­a­li­tie van lan­den die sa­men Isla­mi­ti­sche Staat in Irak en Syrië be­strij­den, ver­oor­deel­de de deal scherp en zei dat „ter­ro­ris­ten moe­ten wor­den ge­dood op het slag­veld ”.

McGurk on­der­streep­te dat de co­a­li­tie niet zou toe­staan dat het kon­vooi, dat per bus reist maar ook en­ke­le am­bu­lan­ces met ge­won­de strij­ders om­vat, zijn be­stem­ming zou be­rei­ken en van­daar naar Irak zou kun­nen gaan.

Vlieg­tui­gen van de co­a­li­tie bom­bar­deer­den het kon­vooi met de IS’ers niet recht­streeks, maar ver­nie­tig­den de weg met die­pe kra­ters zo­dat ze niet ver­der kon­den. Bo­ven­dien werd een brug ver­woest. Het bom­bar­de­ment had plaats na­bij Hu­mei­ma. Wel werd

een te­ge­moet­ko­mend kon­vooi van IS’ers van­uit de lucht door de co­a­li­tie be­stookt.

Het bom­bar­de­ment is pijn­lijk voor Li­ba­non. De Li­ba­ne­se pre­si­dent Mi­chel Aoun had woens­dag­och­tend nog geest­drif­tig ge­spro­ken over „een over­win­ning op het ter­ro­ris­me” en ver­klaard dat de Li­ba­ne­zen „trots op hun le­ger” kon­den zijn. De chef van het Li­ba­ne­se le­ger ver­de­dig­de de deal even­eens. Hij zei dat hij er veel be­lang aan had ge­hecht de ver­mis­te Li­ba­ne­se mi­li­tai­ren te­rug te krij­gen en dat hij niet meer le­vens op het spel had wil­len zet­ten.

Woens­dag­avond kon het Ame­ri­kaan­se com­man­do niet zeg­gen of het kon­vooi zich be­vindt in het ge­bied on­der con­tro­le van de Sy­ri­sche strijd­krach­ten. On­dui­de­lijk is wat er nu zal ge­beu­ren. Het is niet voor het eerst dat Syrië IS-strij­ders of le­den van an­de­re ra­di­ca­le groe­pen die vech­ten te­gen het be­wind van pre­si­dent As­sad een vrij­ge­lei­de geeft. Syrië ziet dit als een goe­de me­tho­de om be­paal­de ge­bie­den van mi­li­tan­te strij­ders te ont­doen.

IS staat niet al­leen in Syrië maar ook in Irak on­der zwa­re druk. Het ge­bied dat de groep be­heerst is ge­re­du­ceerd tot klei­ne stuk­jes land en en­ke­le klei­ne­re plaat­sen in het oos­ten van Syrië en het wes­ten van Irak.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.