Veel An­droid-smartpho­nes heb­ben een ver­ou­der­de be­vei­li­ging

NRC Handelsblad - - In het nieuws - Door on­ze re­dac­teur Wou­ter van Noort

Up­da­ten, up­da­ten, up­da­ten. Als er één ad­vies tel­kens klinkt bij gro­te hacks, vi­rus­sen of cy­ber­aan­val­len, is het wel dat ap­pa­ra­ten en hun be­stu­rings­sys­te­men al­tijd voor­zien moe­ten zijn van de meest re­cen­te be­vei­li­ging­sup­da­tes. Maar veel fa­bri­kan­ten van smartpho­nes waar­op Goog­les be­stu­rings­sys­teem An­droid draait, blij­ken nog­al traag te zijn als het op up­da­ten aan­komt; ook po­pu­lai­re fa­bri­kan­ten zo­als Hua­wei en Sams­ung. Dat blijkt uit nieuw on­der­zoek van de Con­su­men­ten­bond.

De helft van de 182 smartpho­nes met An­droid die de Con­su­men­ten­bond on­der­zocht heeft een vei­lig­heid­sup­da­te van een half jaar oud of ou­der of geeft geen in­for­ma­tie. Min­der dan 6 pro­cent van de on­der­zoch­te An­droid-toe­stel­len be­schikt over de meest re­cen­te vei­lig­heid­sup­da­te van au­gus­tus 2017, blijkt uit het rap­port. Zo’n elf pro­cent heeft de up­da­te van ju­li 2017 ge­ïn­stal­leerd.

Al­leen bij de te­le­foons van Goog­les ei­gen mer­ken Pixel en Nexus, heb­ben al­le mo­del­len de meest re- cen­te vei­lig­heid­sup­da­te van au­gus­tus 2017. Fa­bri­kan­ten moe­ten vaak de stan­daard be­vei­li­ging­sup­da­tes nog aan­pas­sen aan de spe­ci­fie­ke mo­del­len, waar­door het even kan du­ren. Dat aan­pas­sen kost bo­ven­dien tijd en geld waar­door som­mi­ge fa­bri­kan­ten soms zelfs stop­pen met het up­da­ten van ou­de mo­del­len.

Sams­ung stuurt zijn nieu­we mo­del­len zo­als de Ga­laxy S8 wel de al­ler­nieuw­ste up­da­tes maar er zijn ook een paar mo­del­len van dat merk met een up­da­te van een half jaar of ou­der. Al­ca­tel, Hua­wei, LG en Wi­ko pres­te­ren het slecht­st.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.