‘Je bent wel lek­ker be­zig hè?’, bijt Lok­horst Van Praag van­uit een loun­ge­stoel toe. ‘In­der­daad’, ant­woordt hij.

NRC Handelsblad - - In het nieuws -

Ver­volg van pa­gi­na 6-7 hem tot kop van Jut. Kri­tiek vindt Van Oost­veen pri­ma: „De bes­te stuur­lui schrij­ven stuk­jes in de krant.” Maar over zijn func­ti­o­ne­ren gaan al­leen de com­mis­sa­ris­sen.

Die zien in de zo­mer van 2015 dat het stil­aan tijd is om te stop­pen met Van Oost­veen. Een kwart- of hal­ve fi­na­le op het EK 2016, vindt hij­zelf, zou een mooi mo­ment zijn, na bij­na zes jaar di­rec­teur­schap. Ope­ra­ti­o­neel di­rec­teur Gijs de Jong wordt klaar­ge­stoomd voor het hoog­ste ambt. De com­mis­sa­ris­sen vin­den hem mo­der­ner. War­mer dan de Ma­cher Van Oost­veen, ont­van­ke­lij­ker voor ver­an­de­ring.

Nie­mand twij­felt er dan aan dat Ne­der­land het EK haalt. Hid­dink is ont­sla­gen, Blind krijgt het ver­trou­wen. Maar het loopt an­ders. Oran­je ver­liest thuis van IJs­land: 1-0. Vier da­gen la­ter is Tur­kije uit. „Je do­mi­neert de wed­strijd”, zegt Sn­eij­der na af­loop. „Al­leen je ver­liest 3-0.” Uit­scha­ke­ling is bij­na on­af­wend­baar. Een maand la­ter valt het doek, thuis te­gen Ts­je­chië.

Een EK met 24 lan­den, Ne­der­land is er niet bij. Een af­gang. Blind is ver­ant­woor­de­lijk, Van Oost­veen net zo goed. Maar de raad van com­mis­sa­ris­sen is, kort na de ne­der­laag in Tur­kije, al een ver­len­ging van drie jaar over­een­ge­ko­men. „Je moet nu niet weg­lo­pen maar blij­ven staan”, zegt Van Oost­veen bij de NOS na het du­el te­gen Ts­je­chië. „Dat doe ik, dat doet Blind.”

Nu af­scheid ne­men zou een ver­keerd sig­naal zijn, schat­ten Lok­horst en de zij­nen in. Veel gaat ook goed, vin­den ze. En, den­ken ze, in de zo­mer van 2016 zal Van Oost­veen uit ei­gen be­we­ging te­rug­tre­den. Daar denkt Van Oost­veen zelf an­ders over. Nu het EK in Frank­rijk geen mooi af­scheid meer biedt, blijft hij wat hem­zelf be­treft tot mi­ni­maal 2017 aan. Over een voor­tij­dig ver­trek is bo­ven­dien niets op pa­pier ge­zet.

De ver­hou­ding tus­sen hem en de raad van com­mis­sa­ris­sen ver­slech­tert. In het voor­jaar 2016 be­gint Van Oost­veen zelf zijn ‘ho­ri­zon’ te zien. Het sta­pelt zich op: het mis­sen van het EK, de beeld­vor­ming, be­drei­gin­gen. De com­mis­sa­ris­sen he­ke­len zijn ver­zet te­gen een voet­bal­man in de di­rec­tie. En vin­den dat zijn houd­baar­heids­da­tum nu toch echt snel ver­strijkt.

Op 1 sep­tem­ber 2016 treedt Van Oost­veen te­rug. Hij krijgt een jaar­sa­la­ris mee, na twin­tig jaar KNVB-dienst. Wel blijft hij nog een jaar aan als se­cre­ta­ris-ge­ne­raal en heeft hij als di­rec­teur van het EK vrou­wen in 2017 nog vier da­gen per week werk. „We zijn Bert bij­zon­der er­ken­te­lijk”, meldt Lok­horst in het pers­be­richt.

Die zo­mer brok­kelt de staf rond Oran­je af, aan de voor­avond van de eer­ste WK-kwa­li­fi­ca­tie­wed­strijd te­gen Zwe­den. Het rom­melt, het gist. De dan 67-ja­ri­ge team­ma­na­ger Hans Jor­rits­ma moet met pen­si­oen, Van Oost­veen heeft zijn op­vol­ging twee jaar la­ten lig­gen. As­sis­tent­bonds­coach Dick Ad­vo­caat be­roept zich al na drie maan­den op een ver­trek­clau­su­le als het Turk­se Fe­ner­bah­çe belt en Blinds rech­ter­hand Mar­co van Bas­ten krijgt een job bij de FIFA.

De Oran­je-staf is een dui­ven­til. De KNVB ligt in de vuur­li­nie. De com­mis­sa­ris­sen wil­len daar­om pijl­snel door­pak­ken met de nieu­we di­rec­teur Gijs de Jong, top­kan­di­daat uit ei­gen KNVB-kring. Maar de clubs wor­den hier niet in ge­kend; een ko­los­sa­le in­schat­tings­fout.

Van Praag is het zat

Er is de char­meur Mi­chael van Praag. Er is de voor­zit­ter van het over­koe­pe­len­de bonds­be­stuur van de KNVB, die met lief­de de au­to in stapt voor een ju­bi­le­u­m­avond bij een ama­teur­club in Ven­lo. Er is de UEFA-vi­ce­voor­zit­ter met zijn net­werk. De on­ver­moei­ba­re cam­paig­ner.

Maar er is ook de scha­ker. Een man met stre­ken, als pol­de­ren niet helpt. „Soms moet je een ge­weld­je ple­gen”, noemt hij dat zelf.

Dus ja, Johan Lok­horst, voor­zit­ter van de raad van com­mis­sa­ris­sen be­taald voet­bal, is op zijn hoe­de. In de top van de sec­tie be­taald voet­bal leeft al ja­ren het idee dat Van Praag el­ke kans be­nut om zijn in­vloed op de prof­sec­tie te ver­gro­ten. Het liefst hou­den de com­mis­sa­ris­sen hem op af­stand.

Van Praag is door Lok­horst niet ge­ïn­for­meerd over het ver­trek van Van Oost­veen en de aan­ge­kon­dig­de be­noe­ming van De Jong. Dat pikt hij niet. „Zo ga je niet met col­le­ga-be­stuur­ders om”, zegt hij op 5 sep­tem­ber, de dag voor de eer­ste WK-kwa­li­fi­ca­tie­wed­strijd van Oran­je te­gen Zwe­den. Eerst in het AD en De Te­le­graaf, la­ter bij de NOS. „Lok­horst heeft zijn in­for­ma­tie­plicht aan z’n laars ge­lapt.”

Hij heeft er niets over te zeg­gen. Maar wat hem be­treft mo­gen de com­mis­sa­ris­sen op­stap­pen.

Lok­horst krijg je niet snel kwaad. On­der­ne­mer in bo­nis; zijn lief­heb­be­rij is het fok­ken van spring­paar­den. Maar in de lob­by van het Ra­dis­son Blu Roy­al in Stock­holm knapt er iets. Hij had zich juist aan zijn ge­heim­hou­dings­plicht ge­hou­den, vindt hij. Er lekt al zo veel uit Zeist. „Je bent wel lek­ker be­zig, hè?”, bijt Lok­horst Van Praag van­uit een loun­ge­stoel toe. „Ik ben in­der­daad lek­ker be­zig.” De ge­moe­de­ren lo­pen op. Of de bonds­voor­zit­ter dit soms be­doelt met zijn ‘ver­bin­den­de’ rol?

Van Praag gaat op de grond zit­ten, hef­tig ge­ba­rend. „In­der­daad, Johan, jul­lie in­for­me­ren me niet en nu sta ik in de me­dia voor lul.”

Lok­horst is dan al aan­ge­scho­ten wild. In een zaal in het She­ra­ton op Schip­hol moe­ten de KNVB-com­mis­sa­ris­sen tien da­gen la­ter vol in de ver­de­di­ging, op het mat­je ge­roe­pen door club­be­stuur­ders uit de ere­di­vi­sie. Het gaat voor­al over de aan­ge­kon­dig­de be­noe­ming van De Jong. Dat ze daar­in niet ge­kend zijn, vin­den ze ‘te­ke­nend’ voor hoe de KNVB ope­reert.

Veer­tien van de acht­tien clubs zeg­gen bij een in­for­me­le stem­ming het ver­trou­wen op. Lok­horst krijgt het be­richt mee als hij acht uur la­ter in New York uit het vlieg­tuig stapt. Hij en drie an­de­re com­mis­sa­ris­sen stap­pen op. De clubs, uit­ein­de­lijk de baas bij de le­den­or­ga­ni­sa­tie KNVB, trek­ken de macht naar zich toe in het ge­zags­va­cu­üm dat ze heb­ben ge­cre­ëerd. De aan­stel­ling van De Jong sneu­velt: maan­den na de op­schor­ting be­slui­ten de clubs dat ze een ‘ei­gen man’ wil­len als di­rec­teur.

En Van Praag? Twee maan­den na de af­tocht van de com­mis­sa­ris­sen wordt hij her­ko­zen als bonds­voor­zit­ter. De steun komt uit het ama­teur­voet­bal; 21 prof­clubs ont­hou­den zich van stem­ming. „Be­dankt voor het ver­trou­wen dat ik heb ge­kre­gen”, zegt hij. „Ik weet waar de stem­men van­daan ko­men.”

Het dool­hof van Blind

‘Voet­bal­in­hou­de­lijk is Dan­ny de bes­te’, zeg­gen ze bij de KNVB. Blind is re­ëel, Blind is schap­pe­lijk. Van Gaal, om maar ie­mand te noe­men, hield zijn ge­hoor ge­woon kei­hard voor dat de ere­di­vi­sie niet zo veel slech­ter is dan de Pre­mier Le­a­gue. Die stuw­de zijn voet­bal­lers, bracht ge-

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.