Bir­ma le­gi­ti­meert ge­weld en noemt Ro­hin­gya ter­ro­ris­ten

NRC Handelsblad - - In het nieuws -

Meer dan 40.000 Ro­hin­gya zijn ge­vlucht. Bir­ma zet de groep in de beeld­vor­ming weg als ter­ro­ris­ten.

In vuur en vlam

Vo­ri­ge week vrij­dag hield het ARSA, het Ara­kan Ro­hin­gya Sal­va­ti­on Ar­my, een ge­co­ör­di­neer­de aan­val op tien­tal­len po­li­tie­pos­ten. Hon­der­den Ro­hin­gya-mos­lims kwa­men sa­men in op­stand te­gen hun on­der­druk­king. Sinds­dien staat het ge­bied in vuur en vlam, let­ter­lijk, want het Bir­me­se le­ger en de po­li­tie vech­ten te­rug en zou­den de hui­zen van Ro­hin­gya-mos­lims in brand ste­ken en mos­lims do­den.

De Turk­se vi­ce-pre­mier is niet de eni­ge die ver­keer­de fo­to’s ge­bruik­te. Er zwer­ven al­ler­lei bloe­de­ri­ge film­pjes en fo­to’s op in­ter­net waar­van de her­komst on­dui­de­lijk is, maar die wel als ‘be­wijs’ die­nen van het ge­weld dat het Bir­me­se le­ger te­gen de mos­lims ge­bruikt. „Pas op, zo­veel nep­nieuws over Rak­hi­ne”, re­a­ge­ren de Bir­me­se amb­te­na­ren vaak met­een.

Op hun beurt noemt de Bir­me­se over­heid de ARSA nu con­se­quent een ter­ro­ris­ti­sche or­ga­ni­sa­tie. De op­stan­de­lin­gen zijn vol­gens hen „ex­tre­mis­ti­sche Ben­gaal­se ter­ro­ris­ten”. De be­vol­king van Bir­ma is over­we­gend boed­dhis­tisch en het land er­kent de Ro­hin­gya niet. De mos­lims zijn vol­gens hen il­le­ga­le mi­gran­ten uit Bang­la­desh, ze wor­den on­der­drukt, le­ven in kam­pen en heb­ben bij­na ner­gens recht op.

Het Bir­me­se over­heids­ap­pa­raat wil graag dat de bui­ten­we­reld de op­stand met isla­mi­ti­sche ter­reur as­so­ci­eert, con­clu­deert de denk­tank In­ter­na­ti­o­nal Cri­sis Group (ICG). Ze zet­ten het ge­weld „meer en meer neer als in­ter­na­ti­o­naal ter­ro­ris­me, in plaats van als bin­nen­land­se op­roer”, schre­ven de on­der­zoe­kers be­gin de­ze week. Vol­gens de In­ter­na­ti­o­nal Cri­sis Group be- De VN schreef vo­rig jaar dat de Bir­me­se vei­lig­heids­dien­sten Ro­hin­gya op gro­te schaal heb­ben ge­dood en ge­mar­teld. staat er geen be­wijs dat het ARSA echt een ji­ha­dis­ti­sche agen­da heeft. Al­leen maakt dat de­ge­nen die een he­kel heb­ben aan mos­lims en hen als ter­ro­ris­ten wil­len neer­zet­ten heus niets uit, schrij­ven ze ook. De­ze nieu­we cri­sis en het wre­de op­tre­den van het le-

en bloe­den­de man is aan een boom vast­ge­bon­den, een vrouw kijkt toe met een kind op haar arm. Op een an­de­re fo­to drij­ven le­ven­lo­ze li­cha­men in een ri­vier. Een der­de fo­to laat een do­de man zien waar een kind en moe­der hui­lend over­heen leu­nen.

De­ze na­re beel­den deel­de de vi­ce­pre­mier van Tur­kije woens­dag op Twit­ter, om zijn me­de­le­ven aan de Ro­hin­gya-mos­lims te be­tui­gen. „Stop het bloed­bad, de in­ter­na­ti­o­na­le ge­meen­schap moet in ac­tie ko­men.” Al­leen: de fo­to’s die hij ge­bruik­te, wa­ren ou­der en kwa­men ook niet al­le­maal uit Rak­hi­ne, het wes­ten van Bir­ma dat de laat­ste da­gen is ver­an­derd in een slag­veld. Het laat zien hoe de strijd om de beeld­vor­ming in dit con­flict de laat­ste da­gen ver­hardt.

Het ge­weld tus­sen mos­lims en de Bir­me­se au­to­ri­tei­ten is al da­gen be­zig. Sinds af­ge­lo­pen week­end zou­den ruim 27.000 mos­lims naar buur­land Bang­la­desh zijn ge­vlucht. Nog eens 20.000 men­sen zit­ten vast in nie­mands­land tus­sen Bang­la­desh en Bir­ma, om­dat Bang­la­desh de vluch­te­lin­gen niet wil heb­ben, zei­den me­de­wer­kers van de Ver­e­nig­de Na­ties te­gen pers­bu­reau Reu­ters.

ger zou wel „de juis­te voor­waar­den schep­pen voor het wer­ven van nieu­we ji­ha­dis­ten”.

In­tus­sen krijgt de rest van Bir­ma te ho­ren hoe goed het is dat het le­ger op­treedt in Rak­hi­ne. De be­ruch­te ex­tre­mis­ti­sche mon­nik Wi­rat­hu die vaak stookt, zei woens­dag dat hulp­or­ga­ni­sa­ties aan de kant van het ARSA staan en dat ze dus zelf ook „ter­ro­ris­ten” zijn. De re­ge­ring moet vol­gens hem de staat van be­leg af­kon­di­gen. „Al­leen het le­ger kan de et­ni­sche Rak­hi­ne-be­vol­king be­scher­men”, zei hij, en hij be­doel­de de boed­dhis­ten.

Woens­dag sprak ook de Vei­lig­heids­raad van de Ver­e­nig­de Na­ties over Rak­hi­ne. Met een of­fi­ci­eel sta­te­ment kwa­men de lan­den niet. In­for­meel kwa­men „zor­gen over het toe­ne­men­de ge­weld” naar bui­ten, met een op­roep om te de-es­ca­le­ren.

De wer­ke­lijk­heid is nu nog troe­bel en be­staat uit be­schul­di­gin­gen over en weer. Bij de vo­ri­ge gro­te cri­sis in Rak­hi­ne, in ok­to­ber vo­rig jaar, was dat pre­cies het­zelf­de. Al­leen heb­ben de VN over die cri­sis al een rap­port ge­schre­ven en de mees­te be­schul­di­gin­gen aan het adres van het le­ger ble­ken toen waar. De con­clu­sie toen was dat de Bir­me­se vei­lig­heids­dien­sten op gro­te schaal had­den ge­dood, ge­mar­teld en ver­kracht en er was „zeer waar­schijn­lijk” spra­ke van et­ni­sche zui­ve­ring. Er is wei­nig re­den om aan te ne­men dat het dit keer an­ders is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.