In Gro­nin­gen ook de be­drij­ven mee

NRC Handelsblad - - Binnenland -

On­der­ne­mers lij­den mis­schien nog meer on­der de Gro­nin­ger gas­be­vin­gen dan par­ti­cu­lie­ren. Wie vangt de om­zet­der­ving op? Wie zorgt voor het per­so­neel? Wie wil hier nog een be­drijf over­ne­men of ves­ti­gen? ls zijn boer­de­rij in Fries­land had ge­staan, was die vol­gens de ma­ke­laar van Harm Jans­sens zo ver­kocht ge­weest. Een groot be­drijf voor melk­vee én ak­ker­bouw, in goe­de staat, 72 hec­ta­re land er­om­heen – dat zou snel ver­ko­pen.

Maar Jans­sens’ be­drijf stond niet in Fries­land. Het stond op een ki­lo­me­ter van het epi­cen­trum van de be­ving van Hui­zin­ge – mid­den in het Gro­ning­se gas­be­vings­ge­bied. En dus wa­ren po­ten­ti­ë­le ko­pers te­rug­hou­dend toen Jans­sens in 2013 zijn boer­de­rij pro­beer­de te ver­ko­pen. „Dan zei­den ze dat ze nog even ver­der gin­gen kij­ken. Te­gen de ma­ke­laar be­gon­nen ze over de be­vin­gen. Die kwa­men toen net in de pu­bli­ci­teit.”

Uit­ein­de­lijk wist hij de grond en de ge­bou­wen on­der de vraag­prijs aan een vast­goed­on­der­ne­mer te ver­ko­pen.

Wie denkt aan de gas­be­vin­gen in Gro­nin­gen, denkt aan hui­zen met scheu­ren en ge­stut­te his­to­ri­sche woon­boer­de­rij­en. Min­der snel gaan de ge­dach­ten naar de hon­der­den be­drij­ven, groot of klein, agra­risch of in­du­stri­eel, die in het be­vings­ge­bied ac­tief zijn. Ter­wijl voor be­drij­ven de im­pact van de be­vin­gen soms nog gro­ter kan zijn dan voor een be­wo­ner.

Een klei­ne on­der­ne­mer is voor zijn brood – of pen­si­oen – af­han­ke­lijk van zijn of haar be­drijfs­pand. Kan je het niet ver­ko­pen of heeft het ern­sti­ge scha­de op­ge­lo­pen? Dan drei­gen fi­nan­ci­ë­le pro­ble­men.

Lang­za­mer­hand komt er meer aan­dacht voor on­der­ne­mers en het on­der­ne­mers­kli­maat in het be­vings­ge­bied. Zo richt­te de Na­ti­o­naal Co­ör­di­na­tor Gro­nin­gen, Hans Al­ders, in mei een ad­vies­punt in voor on­der­ne­mers. Sinds 2016 werkt hij bo­ven­dien aan een ef­fi­ci­ën­te­re me­tho­de om agra­ri­sche be­drijfs­pan­den te ver­ste­vi­gen. Sa­men met werk­ge­vers­or­ga­ni­sa­tie VNO-NCW zoekt Al­ders dit jaar uit met wel­ke spe­ci­fie­ke pro­ble­men be­drij­ven in het be­vings­ge­bied te ma­ken heb­ben.

Ex­tra zor­gen

Dat zijn be­lang­rij­ke ont­wik­ke­lin­gen, al is het maar om de sym­bo­li­sche waar­de. „Op el­ke si­te en in veel do­cu­men­ten spreekt men nog steeds al­leen van wo­nin­gen”, ver­telt Her­man Rin­ket. Hij zit na­mens het mid­den- en klein­be­drijf in be­lan­gen­or­ga­ni­sa­tie het Gro­nin­ger Gas­be­raad.

Be­drij­ven zijn wat hem be­treft al lan­ger een on­der­ge­scho­ven kind­je. On­der­ne­mers heb­ben ex­tra zor­gen wan­neer ze scha­de heb­ben, legt hij uit. Zo­als com­pen­sa­tie voor om­zet­ver­lies aan­vra­gen bij de gas­win­ner, de Ne­der­land­se Aard­olie Maat­schap­pij (NAM), wan­neer er her­steld wordt. En ze heb­ben de ver­ant­woor­de­lijk­heid voor hun werk­ne­mers.

Rin­ket: „Stel, je hebt een kap­pers­zaak met acht men­sen. Die kun­nen al­le­maal niet wer­ken als je ge­bouw wordt ge­ïn­spec­teerd.”

Der­ge­lij­ke vra­gen le­ven nog ster­ker nu in het aard­be­vings­ge­bied de groot­scheep­se ver­ster­king van vrij­wel al­le ge­bou­wen be­gint. Dat is een gi­gan­ti­sche ope­ra­tie, die ja­ren zal du­ren. Ha­rald Bin­ne­kamp, voor­zit­ter van de be- drij­ven­ver­e­ni­ging Lop­per­sum, hoort die vra­gen van zijn le­den: „Wordt mijn om­zet­ver­lies bij ver­ster­king ge­com­pen­seerd? Gaan we in de straat al­le­maal te­ge­lijk dicht of één voor één? Kan ik mijn win­kel tij­de­lijk er­gens an­ders ves­ti­gen?”

Tij­de­lij­ke keet

Ger Wa­rink is een goed voor­beeld van zo’n be­zorg­de on­der­ne­mer. Sinds hij in 2013 de­mis­si­o­nair mi­nis­ter Henk Kamp (Eco­no­mi­sche Za­ken, VVD) over de vloer kreeg in zijn gi­taar­win­kel, is hij een be­ken­de be­ving­ge­du­peer­de ge­wor­den. Hij wor­stelt voor­al met de gi­taar­les­sen in zijn stu­di­ootje. „Ik heb geen zin om die in een tij­de­lij­ke keet te ge­ven. Dus dan wil ik graag com­pen­sa­tie.”

Wel­ke in­vloed de be­vin­gen tot nu toe heb­ben ge­had op de eco­no­mie en het ves­ti­gings­kli­maat van Noord-Gro­nin­gen is las­tig vast te stel­len. De Eco­no­mic Board Gro­nin­gen (EBG) – een

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.