Bin­nen­land

NRC Handelsblad - - Binnenland -

or­ga­ni­sa­tie van de pro­vin­cie en de NAM die on­der meer geld be­schik­baar stelt voor be­drij­ven die zich in het ge­bied wil­len ves­ti­gen – liet daar in 2016 on­der­zoek naar doen door de Rijks­uni­ver­si­teit Gro­nin­gen (RUG). Krimp en be­vin­gen lij­ken el­kaar te ver­ster­ken en lei­den tot een ma­tig pres­te­ren­de eco­no­mie, schre­ven de on­der­zoe­kers. Maar hoe pre­cies is on­dui­de­lijk. Als je als win­ke­lier je pand niet kunt ver­ko­pen of als wei­nig be­drij­ven zich in je ge­bied ves­ti­gen – waar ligt dat dan aan?

Een an­de­re be­lang­rij­ke con­clu­sie: in som­mi­ge de­len van de re­gio gaat het niet bo­ven­ma­tig slecht. „Het ge­bied wordt vaak als één ge­heel aan­ge­duid, maar dat is on­juist”, zegt on­der­zoe­ker Ste­ven Brak­man van de RUG. „De schil rond de stad Gro­nin­gen, daar gaat het bij­voor­beeld vrij goed mee.” Ver­der­op lig­gen de wat zwak­ke­re de­len, en aan de kust, bij de Eems­ha­ven en Delf­zijl, trekt het weer aan.

„Dat zijn eco­no­mi­sche mo­to­ren van het ge­bied, met veel wind­mo­lens en be­drij­ven in de ener­gie­tran­si­tie”, ver­telt Frans Al­ting van Sa­men­wer­ken­de Be­drij­ven Eems­del­ta. Be­drij­ven ves­ti­gen zich er graag, door on­der an­de­re de ruim­te, de ken­nis­cen­tra in de stad Gro­nin­gen en de hoog­op­ge­lei­de be­vol­king. Goog­le open­de er in 2016 een

Che­mi­sche in­stal­la­ties

da­ta­cen­trum en er wordt flink ge­ïn­ves­teerd in de che­mie­sec­tor. Al­ting: „Maar la­ten we eer­lijk we­zen: er is daar geen spra­ke van een acuut be­vings­ri­ci­so.”

Kal­ve­ren ver­plaat­sen

Er blij­ven ge­noeg on­der­ne­mers die wel di­rec­te last er­va­ren van be­vin­gen. Denk aan Harm Jans­sens die zijn boer­de­rij niet ver­kocht kreeg. En door uit­zen­din­gen van RTV Noord is de zaak van Jan­nie Knot in­mid­dels be­rucht: na een be­ving stond haar stal in Wir­dum plots op in­stor­ten, waar­na ze al­le kal­ve­ren on­mid­del­lijk moest ver­plaat­sen. De kos­ten zou­den in de tien­dui­zen­den eu­ro’s zijn ge­lo­pen.

Vol­gens Bin­ne­kamp en Al­ting is voor­al een pro­ble­ma­tisch ima­go op de lan­ge ter­mijn een van de groot­ste ri­si­co’s voor Noord-Gro­nin­gen. Al­ting merkt dat nu al. „We krij­gen re­gel­ma­tig vra­gen van ge­ïn­te­res­seer­de be­drij­ven over de ri­si­co’s van de aard­be­vin­gen.”

Dat wordt wel­licht er­ger als de be­vings­pro­ble­ma­tiek voort­duurt, ter­wijl het de vraag is of dat al­tijd – ge­zien het geld dat de EBG be­schik­baar stelt en de ont­wik­ke­lin­gen in de ha­vens – no­dig is. Zo zit zelfs aan de hard be­voch­ten lan­de­lij­ke aan­dacht voor ‘Gro­nin­gen’ een keer­zij­de voor de pro­vin­cie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.