Au­stra­lië wil als­nog af van ra­cis­ti­sche plaats­na­men

NRC Handelsblad - - Buitenland -

Dat Au­stra­lië voor de ont­dek­kings­rei­zi­gers vaak een bron van te­leur­stel­ling is ge­weest, is af te lei­den uit de na­men die op de land­kaart zijn te vin­den. Bit­ter Creek, La­ke Di­s­ap­point­ment, Doubtful Is­land Bay... De he­le kaart is een li­ta­nie van mis­luk­king en bit­ter­heid, stel­de de Au­stra­li­sche schrij­ver Tim Win­ton ooit.

Dat er in de staat Qu­eens­land ook ze­ven kre­ken wa­ren die de naam ‘Nig­ger­creek’ had­den, er een heu­vel was met de naam Mount Nig­ger en er een gras­veld­je be­stond met de naam ‘Nig­ger Boun­ce’ was min­der be­kend.

Van­af de­ze week be­staan die ook niet meer. Dins­dag maak­te het mi­nis­te­rie van Mijn­bouw en Grond­stof­fen van Qu­eens­land be­kend dat de­ze na­men uit al­le of­fi­ci­ë­le stuk­ken wor­den ver­wij­derd. Een woord­voer­der van het de­par­te­ment liet aan het Au­stra­li­sche NITV News we­ten dat er te veel klach­ten wa­ren ge­ko­men over de na­men, en dat ze daar­om tot de­ze ac­tie wa­ren over­ge­gaan. Uit voor­zorg zijn uit al­le da­ta­ban­ken van de staat de na­men waar ‘Nig­ger’ in stond ver­wij­derd.

Er woedt al lan­ger een dis­cus­sie in Au­stra­lië over na­men die dui­de­lijk ra­cis­tisch zijn of ver­wij­zen naar het ko­lo­ni­a­le ver­le­den. In mei stel­de het Tas­ma­ni­an Abo­ri­gi­nal Cen­tre voor na­men als Vic­to­ry Hill, Sui­ci­de Bay en Ca­pe Grim te ver­van­gen. De na­men ver­wij­zen naar de slach­ting die in 1828 plaats­vond bij Ca­pe Grim en Vic­to­ry Hill – waar­bij tien­tal­len Abo­ri­gi­nals wer­den af­ge­slacht door Brit­se ko­lo­nis­ten – en bij Sui­ci­de Bay, waar Abo­ri­gi­nals uit angst voor de Brit­ten het klif af­spron­gen. Vo­ri­ge week ont­stond er een dis­cus­sie of de in­scrip­tie bij het stand­beeld van Ja­mes Cook in Syd­ney moest wor­den aan­ge­past. On­der de naam staat dat hij de ont­dek­ker is van Au­stra­lië in 1770, als­of het land niet al­lang be­woond was.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.