Sa­men­wer­king met Afri­ka moei­zaam maar on­ont­koom­baar

NRC Handelsblad - - Opinie -

et aan­tal mi­gran­ten dat van­uit Li­bië Ita­lië heeft be­reikt is in de af­ge­lo­pen twee maan­den op­val­lend snel ge­daald. In de war­me maand ju­li was de mi­gra­tie op de­ze rou­te met 11.000 per­so­nen nog maar de helft van vo­rig jaar, in au­gus­tus was de mi­gra­tie nog maar 15 pro­cent van de toe­stroom in de­zelf­de maand vo­rig jaar.

Dat klinkt als goed nieuws. Min­der mi­gran­ten, min­der do­den op zee, min­der werk voor kust­wacht en op­vang­cen­tra, min­der druk op po­li­tie­ke stel­sels in Eu­ro­pa, min­der zor­gen over in­te­gra­tie. De be­scha­men­de hu­ma­ni­tai­re ramp aan de voor­deur van Eu­ro­pa is dus in te dam­men.

Toch zijn de cij­fers nog geen re­den tot al­ge­he­le vreug­de. Voor­als­nog is niet dui­de­lijk waar­door de toe­stroom stokt. Want wie pre­cies be­let de mi­gran­ten aan de Li­bi­sche kust om de over­steek te wa­gen?

De Li­bi­sche kust­wacht, ge­steund door Eu­ro­pe­se ex­per­ti­se en Eu­ro­pees geld, speelt sinds kort een be­lang­rij­ke rol door mi­gran­ten te­rug aan wal te bren­gen. Er zou­den nu on­ge­veer 8.000 mi­gran­ten vast­zit­ten in Li­bi­sche de­ten­tie­cen­tra.

Maar Li­bië is een cha­o­tisch land met een wan­kel ge­zag. Zo zou de bur­ge­mees­ter van de kust­plaats Sa­brat­ha een ge­wa­pen­de groep heb­ben in­ge­zet om mi­gran­ten vast te

BRIEVEN

hou­den. En vol­gens som­mi­ge be­rich­ten spe­len de mi­li­ties die voor­heen de men­sen­smok­kel naar Eu­ro­pa or­ga­ni­seer­den nu de rol van as­sis­tent-kust­wacht. Wie za­ken doet met Li­bië komt vroeg of laat in aan­ra­king met om­stre­den part­ners.

Des­on­danks is sa­men­wer­king tus­sen Eu­ro­pa en Afri­ka de eni­ge weg om mi­gra­tie en asiel in enigs­zins ge­or­den­de ba­nen te lei­den. In lan­den als Ni­ger en Tsjaad is Eu­ro­pees geld een aan­spo­ring voor plaat­se­lij­ke au­to­ri­tei­ten de mi­gran­ten­stroom naar Eu­ro­pa in te dam­men. Tij­dens een mi­gra­tie­top, maan­dag in Pa­rijs, heb­ben Frank­rijk, Duits­land, Ita­lië en Span­je de Afri­kaan­se tran­sit­lan­den meer geld in het voor­uit­zicht ge­steld als ze hun gren­zen be­ter be­wa­ken. Ook wordt de mo­ge­lijk­heid on­der­zocht om in Ni­ger en Tsjaad cen­tra te ves­ti­gen on­der toe­zicht van de VN, waar mi­gran­ten al een asiel­aan­vraag kun­nen in­die­nen.

De po­ging van Eu­ro­pe­se lan­den om, in sa­men­spraak met Afri­ka een sa­men­han­gend plan te ont­wik­ke­len dat het aan­tal ar­beids­mi­gran­ten moet ver­min­de­ren kent veel ha­ken en ogen, maar ver­dient steun, mits aan het recht op op­vang voor po­li­tie­ke vluch­te­lin­gen niet wordt ge­tornd. Dit jaar kwa­men 120.000 mi­gran­ten per boot naar Eu­ro­pa, 2.400 over­leef­den de over­tocht niet. Het moet mo­ge­lijk zijn de schrij­nen­de uit­was­sen van mi­gra­tie aan te pak­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.