Goed voor­beeld

NRC Handelsblad - - Opinie -

Chris­tenU­nie-lei­der Gert-Jan Se­gers ver­woord­de het uit­gangs­punt van zijn par­tij aan de for­ma­tie­ta­fel als volgt: „We ac­cep­te­ren de be­staan­de me­disch-ethi­sche prak­tijk in het be­sef dat de­ze door het over­gro­te deel van de be­vol­king wordt ge­steund.” Wel­nu als al­le par­tij­en over be­lang­rij­ke kwes­ties de me­ning van het over­gro­te deel van de be­vol­king mee la­ten we­gen bij de for­ma­tie­on­der­han­de­lin­gen, kan er in kor­te tijd een ak­koord zijn en krij­gen we ten­min­ste een re­ge­ring die door de meer­der­heid van de be­vol­king wordt ge­steund. Si­me­on van den Berg Dalf­sen

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.