Laat de dok­ter toch weer

NRC Handelsblad - - Opinie -

Zelfs als het zin­ni­ge ad­mi­ni­stra­tie be­treft, is het vaak de vraag of de dok­ter wel de juis­te per­soon is om dit te doen, schrij­ven de art­sen en en arts is ge­mid­deld twee uur be­zig met ad­mi­ni­stra­tief com­pu­ter­werk voor elk uur di­rec­te pa­ti­ën­ten­zorg. El­ke dag wer­ken dok­ters nog eens 1 tot 2 uur over om de ad­mi­ni­stra­tie op or­de te krij­gen. De kos­ten ge­as­so­ci­eerd met het re­gi­stre­ren van uit­komst­ma­ten in de zorg lo­pen in de mil­jar­den. De toe­ne­men­de ad­mi­ni­stra­tie­last, die vaak ge­paard gaat met een subop­ti­ma­le ICT-in­fra­struc­tuur, le­vert de mees­te werk­stress op. In­mid­dels heeft meer dan de helft van de art­sen te­ke­nen van burn-out.

De­ze cij­fers zijn af­kom­stig uit de Ver­e­nig­de Sta­ten (C.A. Sins­ky, Ann In­tern Med, 2017). Ze zijn ech­ter her­ken­baar voor de Ne­der­land­se prak­tijk. Voor co-as­sis­ten­ten die voor het eerst in de kli­niek ko­men, na ja­ren voor­be­reid te zijn in col­le­ge­ban­ken en veel te heb­ben ge­leerd over ge­zond­heid en ziek­te, kan het een ra­re ge­waar­wor­ding zijn: in plaats van zorg aan het bed te le­ve­ren is de jon­ge arts met na­me aan het ty­pen.

De in­tro­duc­tie van het Elek­tro­nisch Pa­ti­ën­ten­dos­sier (EPD) heeft zon­der twij­fel bij­ge­dra­gen aan een ver­be­te­ring van de kwa­li­teit van de zorg. Het EPD biedt pa­ti­ën­ten, zorg­ver­le­ners, on­der­zoe­kers én be­leids­ma­kers veel mo­ge­lijk­he­den om de zorg te ver­be­te­ren. Po­si­tie­ve ge­vol­gen zijn er le­gio: be­te­re re­gi­stra­tie van me­di­ca­tie­ge­bruik, be­te­re com­pli­ca­tie­re­gi­stra­tie en een dui­de­lij­ker over­zicht voor pa­ti­ënt en me­disch per­so­neel. De­ze winst komt ech­ter met een prijs. De toe­ge­no­men ad­mi­ni­stra­tie­last wordt ge­zien als een be­lang­rij­ke oor­zaak van de toe­ge­no­men burn-out on­der dok­ters, het- He­alth Aff, mee­brengt, speelt er nog iets mee: al het werk ach­ter de com­pu­ter kan di­rect ten kos­te gaan van de tijd om ge­woon even te pra­ten met de pa­ti­ënt. oe dit op te los­sen? Hoe be­teu­ge­len we de re­gi­stra­tie­drift? Ge­luk­kig kun­nen we soms ook een voor­beeld aan de Ame­ri­ka­nen ne­men. Het Ame­ri­can Col­le­ge of Phy­si­cians heeft zeer re­cent de vol­gen­de aan­be­ve­lin­gen ge­daan aan ex­ter­ne par­tij­en om de ad­mi­ni­stra­tie­last te be­per­ken. Stop met el­ke ad­mi­ni­stra­tie­ve taak waar­van geen en­kel be­wijs is dat de kwa­li­teit van zorg er be­ter van wordt. Eva­lu­eer re­gel­ma­tig of al­le ge­ge­vens die in­ge­voerd wor­den nog steeds nut­tig zijn. Werk sa­men met pa­ti­ën­ten, ge­zond­heids­me­de­wer­kers en ICT-be­drij­ven om de ge­ge­vens­ver­za­me­ling zo ef­fi­ci­ënt mo­ge­lijk te la­ten plaats­vin­den. Maak zo veel mo­ge­lijk ge­bruik van be­staan­de ge­ge­vens, ook om dub­be­le ad­mi­ni­stra­tie te voor­ko­men. Deel met el­kaar de best prac­ti­ces in de kunst van het ad­mi­ni­stre­ren. En tot slot, zorg voor een goe­de ba­lans tus­sen ad­mi­ni­stra­tie en ef­fect: is het kos­ten­ef­fec­tief ?

Zo kan de arts weer be­zig zijn met het le­ve­ren van zorg, in plaats van het ad­mi­ni­stre­ren er­van. Kort­om, laat de dok­ter ge­woon weer dok­te­ren! Alex Schuur­man, co-as­sis­tent, en Joost Wier­s­in­ga, hoog­le­raar in­ter­ne ge­nees­kun­de, AMC.

geen op zijn beurt juist weer na­de­li­ge ge­vol­gen kan heb­ben voor de pa­ti­ënt­vei­lig­heid. Re­gi­stra­tie­druk van­uit zorg­ver­ze­ke­raars en in­spec­tie is een goed voor­beeld van een ont­wik­ke­ling die bij­draagt aan de­ze ver­schui­ving in de werk­zaam­he­den van art­sen....

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.