Est­land weert Rus­si­sche jour­na­lis­ten van Sput­nik

NRC Handelsblad - - Cultuur -

Hui­dig EU-voor­zit­ter Est­land weert drie Rus­si­sche jour­na­lis­ten van het bij­wo­nen van een ver­ga­de­ring van Eu­ro­pe­se mi­nis­ters van Bui­ten­land­se Za­ken, op 7 sep­tem­ber in Tal­linn. Vol­gens een woord­voer­der van Est­land maakt me­dia­ka­naal Sput­nik, waar de drie voor wer­ken, zich schul­dig aan „pro­mo­tie van vij­an­de­lij­ke, sub­ver­sie­ve ac­ti­vi­tei­ten on­der het mom van pers­vrij­heid”. Dat meld­de de web­si­te EUob­ser­ver woens­dag. De woord­voer­der zegt dat Est­land zich het recht voor­be­houdt ook an­de­re Rus­si­sche jour­na­lis­ten te we­ren. Sput­nik is on­der­deel van het Rus­si­sche staats­be­drijf Ros­siya Se­god- nya en heeft in meer lan­den een om­stre­den re­pu­ta­tie. Als Fran­se pre­si­dents­kan­di­daat weer­de Em­ma­nu­el Ma­cron Sput­nik van cam­pag­ne­bij­een­kom­sten. Het me­dia­ka­naal bracht on­der meer een ar­ti­kel waar­in Ma­cron werd be­ticht van een af­fai­re met een za­ken­man die lob­by­de voor het ho­mo­hu­we­lijk. Sput­nik bracht ook het ver­haal de we­reld in dat het nieu­we NAVO-hoofd­kwar­tier in Brus­sel is ge­mo­de­leerd naar het SS-lo­go. De Eu­ro­pe­se Fe­de­ra­tie van Jour­na­lis­ten (EFJ) heeft geen be­grip voor het be­sluit van de Est­se re­ge­ring: de EFJ roept de Raad van Eu­ro­pa in Straats­burg op het te on­der­zoe­ken. Di­rec­teur Ri­car­do Gu­tier­rez spreekt van een „se­ri­eu­ze aan­val op de pers­vrij­heid”.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.