Pe­ter Dijkstra

NRC Handelsblad - - Het Interview -

Wie de hand weet te leg­gen op de zeld­za­me cd An­ge­lic Voi­ces hoort een heel jon­ge Pe­ter Dijkstra als jon­gens­so­praan stra­lend Pur­cell zin­gen. En even la­ter, nu als so­no­re ba­ri­ton, zelfs A groovy kind of lo­ve. Dijkstra (Ro­den, 1978), nu een van de meest suc­ces­vol­le koor­di­ri­gen­ten ter we­reld, be­gon als zan­ger in de ko­ren van zijn va­der Bou­we Dijkstra (19452017). Hij stu­deer­de daar­na koor- en or­kest­di­rec­tie en zang (sum­ma cum lau­de) en maak­te aan­slui­tend ko­meet­ach­tig snel in­ter­na­ti­o­naal car­ri­è­re. Van 2005 tot 2016 was hij ar­tis­tiek lei­der van het Chor des Bay­e­ri­schen Rund­funks, sinds 2007 ook van het Zweeds Ra­dio­koor. In 2015 kwam Dijkstra te­rug naar Ne­der­land en werd chef van het Ne­der­lands Ka­mer­koor. Met zijn ko­ren won Dijkstra tal­lo­ze prij­zen. De Hoch­schu­le für Mu­sik in Keu­len be­noem­de hem re­cent tot pro­fes­sor koor­di­rec­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.